Översikt

Uppdaterad 2021-03-22

 Energimyndigheten bedömer att tillgången på energi är god på både global, europeisk och nationell nivå, att covid-19 i dagsläget har en låg påverkan på energiförsörjningen och att läget är stabilt. Den ökade smittspridningen har påverkat energibranschen med en högre sjukfrånvaro. Oklarheter avseende vaccinleveranser gör det svårare att bedöma energiförsörjningen på längre sikt. Pandemin har främst haft en ekonomisk påverkan på energibranschen, och hittills har leverans till kund inte påverkats.

Energimyndigheten bevakar kontinuerligt försörjningssituationen och uppdaterar den här webbsidan när försörjningssituationen förändras.

 • Sektorsövergripande behov bevakas

  Energimyndigheten har i dialog med branschorganisationer och företag identifierat sektorsövergripande behov och förutsättningar för en fortsatt fungerande energiförsörjning på både kort och lång sikt.

  Dessa behov och förutsättningar bevakas kontinuerligt. Det handlar till exempel om behov av kontinuitetsplanering för nyckelpersonal inom energiförsörjningen, fri rörlighet för varor och tjänster så att anställd personal med viktiga samhällsfunktioner kan röra sig över nationsgränser och att det finns tillgång till varor och kritiska komponenter så som reservdelar över nationsgränser. Revision av energiinfrastruktur genomförs till exempel ofta med stöd av kompetenser från andra länder.

  Därtill kan det med anledning av covid-19 finnas behov av avsteg från befintligt regelverk som under pandemin utgör ett hinder för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet. Detta kan till exempel röra sig om arbetsmiljöfrågor eller utsläppsregler.

 • Ekonomiska konsekvenser

  Energimyndigheten bevakar konsekvenser av en svagare ekonomisk situation för energisektorn utifrån bland annat:

  - risken för plötsliga störningar och avbrott

  - långsiktiga förändrade förutsättningar på nationella och internationella energimarknader.

  Låga energipriser och förändrade förbrukningsmönster medför ekonomiska konsekvenser för många aktörer.

  Inom flera delar av energiförsörjningen riskerar utbrottet av covid-19 att påverka investeringar och tidplaner för utbyggnad av energiinfrastruktur. Det kan bland annat röra sig om en svagare ekonomisk situation senareläggning av icke-akut underhåll av befintlig energiinfrastruktur, bristande eller osäker tillgång på material samt bristande eller osäker tillgång på arbetskraft med särskilda kompetenser.

 • Energimyndighetens uppdrag kring covid-19

  Energiförsörjningen är en samhällsviktig verksamhet som behöver fungera för att andra delar av samhällets ska kunna fungera.

  Energimyndigheten har en roll i Sveriges krishantering som bevakningsansvarig myndighet och med anledning av covid-19 följer Energimyndigheten kontinuerligt händelseutvecklingen med fokus på samhällsviktig verksamhet inom energisektorn.

  - Energimyndighetens analyserar och bedömer försörjningssituationen kontinuerligt utifrån identifierade risker och behov på kort och lång sikt samt energibranschens behov av stöd.

  - Energimyndigheten uppdaterar löpande hur covid-19 påverkar olika delar av energiförsörjningen, så som drivmedel, energigaser värme och kyla samt el i Sverige och vad det innebär för övrig samhällsviktig verksamhet under pandemin.

  - Energimyndigheten är redo att vid behov agera i de operativa krisberedskapsroller som ligger inom myndighetens ansvar om störningar i energiförsörjningen skulle inträffa.  

  Det är i dagsläget svårt att avgöra hur länge pandemin kommer att pågå. Det är därför viktigt att alla aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet fortsatt tar ansvar för den enskilda verksamheten såväl enskilt, till exempel genom kontinuitetsplanering, som tillsammans med andra genom utökat samarbete och stöd dem som har störst behov av hjälp.

  Energimyndigheten tar höjd för att bevakningen av försörjningssituationen behöver pågå över tid och planerar därför för en långsiktig uthållighet i arbetet.