Energimyndighetens hållbarhetsarbete

Energimyndigheten arbetar för att bli en hållbar och inkluderande myndighet. Utöver att vara en arbetsplats med god arbetsmiljö, ett aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete och liten negativ miljöpåverkan, så vill vi verka för att öka vår positiva inverkan med avseende på miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.

Vår verksamhetsidé är att Energimyndigheten leder samhällets omställning till ett hållbart energisystem.

När vi leder omställningen utgår vi från energipolitikens tre grundpelare försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet, men också social och ekonomisk hållbarhet.

Miljökvalitetsmål och globala hållbarhetsmål

Inom ramen för vårt uppdrag verkar vi för att de nationella miljökvalitetsmålen nås. Vi arbetar även med att integrera FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030, i vår verksamhet.

Vi har kartlagt vilka mål vår verksamhet har påverkan på och kan se att vi främst påverkar följande mål i agendan:

Miljökvalitetsmål.jpg

Hållbarhetspolicy och mål för hållbarhet

Under 2018 beslutade vi om en hållbarhetspolicy och mål för hållbarhet.

Övergripande mål för Energimyndighetens hållbarhetsarbete:

  • Verksamheten bedrivs och utvecklas på ett sätt som är hållbart där vi inkluderar, värnar om och tillvaratar våra olikheter och kompetenser.
  • Vi har ett systematiskt hållbarhetsarbete som leder till att vi ständigt förbättrar vår hållbarhetsprestanda.

Hållbarhetspolicy