Jämställdhetsintegrering

Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Den främsta strategin för att uppnå jämställdhetspolitikens mål är jämställdhetsintegrering.

I Energimyndighetens instruktion framgår det att vi ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i myndighetens verksamhet och främja jämställdhet vid fördelning av medel för forskning och innovation. Vi ska även verka för att köns- och genusperspektiv inkluderas i de projekt som vi finansierar, när det är tillämpligt. Vi har sedan oktober 2020 även uppdraget att ta fram och genomföra en inriktning för jämställdhetsintegrering på Energimyndigheten. Syftet med uppdraget är att utveckla verksamheten så att den bättre bidrar till de jämställdhetspolitiska målen.

Energimyndighetens inriktningen för jämställdhetsintegrering 2022-2025

Internt arbete med jämställdhet och likabehandling

Likväl som Energimyndigheten arbetar för att öka jämställdheten i energisektorn sker ett aktivt arbete för ökad jämställdhet internt inom myndigheten.

För att motverka diskriminering och främja likabehandling arbetar vi systematiskt med att kartlägga och analysera verksamheten utifrån lagstiftningens sju diskrimineringsgrunder:

  • kön
  • könsöverskridande identitet
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder.

I god samverkan söker arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna aktivt åtgärder för att förebygga och förbättra verksamhetens framdrift i frågorna. Årligen sammanställs en myndighetsövergripande plan för inkluderande arbetsmiljö som ska stimulera ett aktivt arbete i frågorna. Vårt likabehandlingsarbete bidrar i hög omfattning till det interna målet om att vara en inkluderande och hållbar arbetsplats.

Under 2021 infördes nyckeltalsuppföljning om myndighetens jämställdhet. Resultatet visade att Energimyndigheten tillhör de tio procent bästa arbetsgivarna i Nyckeltalsinstitutets kartläggning av jämställda arbetsvillkor för män och kvinnor i svenskt arbetsliv (Jämställdhetsindex JÄMIX® 2021). Glädjande betraktas vi därmed som en excellent och jämställd arbetsgivare!

Energimyndighetens plan för inkluderande arbetsmiljö 2022