Energimyndigheten som arbetsgivare

Energimyndigheten är en expertmyndighet där vi leder samhällets omställning till ett hållbart energisystem. Vi är en förvaltningsmyndighet under Infrastrukturdepartementet och ansvarar för frågor om tillförsel och användning av energi i samhället. 

Vårt uppdrag är att verka för försörjningstrygghet och ett energisystem som är hållbart och kostnadseffektivt med en låg negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat.

Vår vision: Hållbar energi för alla.

Vår verksamhetsidé: Vi leder samhällets omställning till ett hållbart energisystem 

Hos oss jobbar vi med bland annat:

  • Att bidra med fakta, kunskap och analyser om tillförsel och användning av energi i samhället, och arbetar för en trygg energiförsörjning.
  • Att stötta forskning om framtidens fordon och bränslen, förnybara energikällor och smarta elnät.
  • Vi stöttar också affärsutveckling som gör det möjligt att kommersialisera innovationer och ny teknik, och ser till att goda lösningar kan exporteras.
  • Vi ansvarar för Sveriges officiella statistik på energiområdet, och hanterar elcertifikatsystemet och handeln med utsläppsrätter.
  • Dessutom deltar vi i internationella klimatsamarbeten, och förmedlar fakta om effektivare energianvändning till hushåll, företag och myndigheter.