Energimyndigheten som arbetsgivare

Energimyndigheten är en expertmyndighet där vi leder samhällets omställning till ett hållbart energisystem. Vi är en förvaltningsmyndighet under Klimat- och näringslivsdepartementet och ansvarar för frågor om tillförsel och användning av energi i samhället. 

Vårt uppdrag är att verka för försörjningstrygghet och ett energisystem som är hållbart och kostnadseffektivt med en låg negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat.

Vår vision: Hållbar energi för alla.

Våra värdeord 

Hos oss jobbar vi med bland annat:

  • Att bidra med fakta, kunskap och analyser om tillförsel och användning av energi i samhället, och arbetar för en trygg energiförsörjning.
  • Att stötta forskning om framtidens fordon och bränslen, förnybara energikällor och smarta elnät.
  • Vi stöttar också affärsutveckling som gör det möjligt att kommersialisera innovationer och ny teknik, och ser till att goda lösningar kan exporteras.
  • Vi ansvarar för Sveriges officiella statistik på energiområdet, och hanterar elcertifikatsystemet och handeln med utsläppsrätter.
  • Dessutom deltar vi i internationella klimatsamarbeten, och förmedlar fakta om effektivare energianvändning till hushåll, företag och myndigheter.