Vi som jobbar här

På myndigheten jobbar vi till exempel med projektledning, statistik, analyser, forskningshandläggning, styrmedel och att främja energieffektiva lösningar för samhället. Vi arbetar också med Sveriges energiberedskap och deltar i internationellt arbete, både inom EU och globalt.

Det finns i grunden 3 olika roller hos oss:

  • Styrande – verkställer regerings- och riksdagsbeslut kring styrmedel.

  • Stödjande – sprider information inom energi- och klimatområdet och beviljar ekonomiskt stöd till forskning och innovation.

  • Expert – förser allmänheten, regeringen och forskningssfären med underlag (statistik, analyser, prognoser).

Av oss är cirka 90 procent akademiker. Cirka 61 procent är kvinnor.

Jämställdhet

Jämställdhet och likabehandling genomsyrar verksamheten och är något vi aktivt arbetar med. Våren 2022 blev vi utnämnda som en excellent och jämställd arbetsgivare i Nyckeltalsinstitutets kartläggning av jämställda arbetsvillkor.

Vår värdegrund

Tillsammans har Energimyndighetens medarbetare kommit fram till att trovärdighet, mod och helhetssyn är de gemensamma ledord som vägleder oss i vårt dagliga arbete, hur vi agerar och förhåller oss till alla vi träffar i vår vardag.

Trovärdiga

Vi agerar professionellt och visar vår expertis på ett konsekvent och koordinerat sätt. Vi utgår från de statliga värdegrundsprinciperna i allt vi gör. Vår omvärld litar på och känner sig trygg med vårt arbete och vår kompetens.

Modiga

Vi visar mod genom att prova nya sätt att göra saker på och ifrågasätter invanda beteenden. Vi möter vår omgivning med nyfikenhet, är öppna för andras åsikter och idéer samtidigt som vi vågar stå för och uttala våra egna. Vår omvärld ser oss som en modern och drivande kraft i samhället.

Helhetssyn

Vi arbetar tillsammans för verksamhetens och samhällets bästa. Vi drar nytta av varandras kunskaper och samarbetar för att främja utveckling. Vi prioriterar det som gagnar helheten framför delarna. Vår omvärld ser oss som en god samarbetspartner med helheten i fokus.