Energieffektiviseringsrådet

Energieffektiviseringsrådet ska stärka myndighetssamverkan och öka transparensen inom energieffektiviseringsområdet.

I energipropositionen (Prop. 2008/09:163 En sammanhållen klimat- och energipolitik; Energi) föreslogs att ett Energieffektiviseringsråd skulle inrättas.

Rådet inrättades år 2010 och ska underlätta samordning av de svenska energieffektiviseringsinsatserna till följd av Energitjänstedirektivet.

Dess uppgift är att stärka myndighetssamverkan och underlätta samordning av genomförande och uppföljning av åtgärder och styrmedel för att uppfylla av riksdagen antagna mål om energieffektivisering. Energieffektiviseringsrådet är rådgivande och träffas fyra gånger per år.

Rådet utses av Energimyndigheten och Lena Callermo, Energimyndigheten, är ordförande. Ledamöterna är:

  • Tim Brooks, Tillväxtverket

  • Karin Dunér, Naturvårdsverket

  • Ann-Sofie Eriksson, Sveriges Kommuner och Landsting,

  • Tommy Johansson, Energimarknadsinspektionen

  • Sven Hunhammar, Trafikverket

  • Olof Johansson, Jordbruksverket

  • Kristina Zetterström, Länsstyrelsen Östergötlands län

  • Peter Fransson, Boverket

  • Annie Stålberg, Upphandlingsmyndigheten

  • Lena Callermo, Energimyndigheten