Ansök om medling hos Fjärrvärmenämnden

Här får du veta mer hur du ansöker om medling och hur det fungerar.

Ansök om medling

+

När får man ansöka om medling?

Medling hos Fjärrvärmenämnden kan ske om pris, kapaciteten hos en anslutning till en fjärrvärmeverksamhet eller om andra avtalsvillkor. En kund kan ansöka om medling först när följande steg är avklarade.

  • Fjärrvärmekunden ska ha begärt förhandling med sitt fjärrvärmeföretag. Företaget är då skyldigt att förhandla enligt fjärrvärmelagen.
  • Förhandling ska ha skett. Det finns inga formella krav på hur en sådan förhandling ska gå till.
  • Fjärrvärmebolaget ska ha underrättat kunden om att förhandlingen har avslutats. Underrättelsen kan göras muntligen vid ett möte mellan fjärrvärmeföretaget och fjärrvärmekunden. Om en sådan muntlig underrättelse inte görs ska fjärrvärmeföretaget underrätta kunden skriftligen.

Enligt fjärrvärmelagen ska en ansökan om medling ha kommit in till Fjärrvärmenämnden inom tre veckor från den dag då kunden underrättades om att förhandlingen avslutats.

En ansökan om medling kan ges in när som helst, även utan samband med en villkorsändring.

När en ansökan om medling sker i samband med en ensidig ändring av pris eller andra villkor till fjärrvärmekundens nackdel, gäller särskilda regler. I dessa fall måste kunden ha begärt förhandling med fjärrvärmeföretaget om de ändrade villkoren inom tre veckor från det att kunden underrättades om de ändrade avtalsvillkoren. Om samtliga förutsättningar är uppfyllda så får de ändrade villkoren inte tillämpas gentemot kunden förrän tidigast tre veckor efter att medling avslutats eller att Fjärrvärmenämnden på annat sätt avslutat ärendet.

+

Hur ska ansökan se ut?

En ansökan ska vara skriftlig och undertecknad. Av ansökan ska också framgå namn och kontaktuppgifter för den sökande och uppgifter om vem som är motpart. För att underlätta för den som vill göra en ansökan har nämnden tagit fram en särskild ansökningsblankett.

Fyller man i blanketten får nämnden normalt de uppgifter den behöver. Blanketten finns att ladda på denna webbsida.

Ansökan ska skickas in till Fjärrvärmenämndens kansli.

+

Vad ska bifogas ansökan?

- En skriftlig redogörelse för de omständigheter som har betydelse för frågan om medling.

- I de fall den sökande är en juridisk person måste den som undertecknar ansökan bifoga dokument som visar hans eller hennes behörighet (exempelvis registreringsbevis eller styrelseprotokoll och fullmakt).

- En kopia av det avtal om fjärrvärmeleverans som gäller mellan kunden och fjärrvärmeföretaget (kunden är alltid den som är part i avtalet, se närmare under Viktigt för bolag och föreningar).

- Information som fjärrvärmeföretaget lämnat till kunden gällande avtalsvillkoret i fråga (exempelvis information om en kommande prishöjning).

- I de fall det finns ett skriftligt protokoll från en förhandling mellan fjärrvärmeföretaget och fjärrvärmekunden ska en kopia på protokollet bifogas ansökan.

- I de fall det finns en skriftlig underrättelse om avslutad förhandling mellan fjärrvärmeföretag och fjärrvärmekund, ska en kopia på underrättelsen bifogas ansökan. Om det inte finns någon skriftlig underrättelse ska det i ansökan anges när kunden underrättats om att förhandlingen var avslutad.

+

Ansökningsavgift

Den som ansöker om medling ska betala en ansökningsavgift. Avgiften är 500 kronor för konsumenter och 1000 kronor för övriga.

Med konsument avses en fjärrvärmekund som är en fysisk person och som använder fjärrvärme i huvudsak utanför näringsverksamhet.

Ansökningsavgiften betalas in på Energimyndighetens bankgirokonto: 5790-4211, i samband med ansökan om medling.

Det är viktigt att ange organisationsnummer (juridiska personer) alternativt personnummer (privatpersoner) för att avgiften ska kunna identifieras.

Ansökningsavgiften ska betalas in i samband med ansökan. Om ansökningsavgiften inte betalas in kommer ansökan att avvisas.

+

Viktigt för bolag och föreningar

Om fjärrvärmekunden är en juridisk person är det viktigt att uppmärksamma att endast den som är part i avtalet om fjärrvärme kan ansöka om medling. I normalfallet är detta det bolag eller den förening som äger fastigheten i fråga.

Fjärrvärmenämnden betraktar varje juridisk person (som har avtal med fjärrvärmeföretaget) som en sökande, även om flera juridiska personer företräds av samma ombud. Det innebär att det kan krävas flera ansökningsavgifter för att samtliga fastigheter i t.ex. en koncern ska omfattas av medlingen.

Ansökan ska vara undertecknad av den eller dem som enligt registreringsbevis eller styrelseprotokoll har rätt att teckna bolagets eller föreningens firma.

I de fall bolaget eller föreningen företräds av ombud ska denne ha fullmakt från behörig firmatecknare. För aktiebolag godtas även undertecknande eller fullmakt från verkställande direktör.

Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta Fjärrvärmenämndens kansli.

+

Ansökan skickas till

Ansökan om medling skickas in till regist...@energimyndigheten.se alternativt Statens energimyndighet, Box 310, 631 04 Eskilstuna.

 

Så fungerar medlingen

+

Hur går medlingen till?

När Fjärrvärmenämnden beslutat att bifalla en ansökan om medling i ett ärende kommer parterna att kallas till ett medlingssammanträde. Vid sammanträdet deltar förutom parterna, Fjärrvärmenämndens ordförande, en expert och nämndens sekreterare.

+

Var sker medlingen?

Medling kan ske antingen på plats hos Energimyndigheten i Eskilstuna eller digitalt via Teams.

+

Hur ser medlingsprocessen ut?

Medlingsprocessen är formlös i den meningen att fjärrvärmelagen inte reglerar hur medlingen ska gå till. Som underlag vi medlingssammanträdet används det skriftliga material som parterna skickat in till nämnden.

Vid sammanträdet ges parterna möjlighet att redogöra för sin argumentation såväl muntligt som skriftligt.

Ytterligare skriftväxling och flera medlingssammanträden kan bli aktuella i ett och samma ärende. Nämndens medlingsförhandlingar är inte offentliga.

+

När avslutas medlingen?

När Fjärrvärmenämnden bedömer att det inte längre finns anledning att fortsätta en medling kommer nämnden att avsluta medlingen. Nämndens beslut är offentliga.

Av nämndens beslut framgår om medlingen lett till en överenskommelse mellan parterna eller inte.

Vad parterna i förekommande fall avtalat om kommer däremot inte att framgå av nämndens beslut. Det finns dock inget som hindrar att det i Fjärrvärmenämndens protokoll från en medlingsförhandling antecknas vad parterna kommit överens om, förutsatt att båda parter så önskar.