Ansökan om medling

När får man ansöka om medling?

Medling hos Fjärrvärmenämnden kan ske om pris, kapaciteten hos en anslutning till en fjärrvärmeverksamhet eller om andra avtalsvillkor. En kund kan ansöka om medling först när följande steg är avklarade.

- Fjärrvärmekunden ska ha begärt förhandling med sitt fjärrvärmeföretag. Företaget är då skyldigt att förhandla enligt fjärrvärmelagen.

- Förhandling ska ha skett. Det finns inga formella krav på hur en sådan förhandling ska gå till.

- Fjärrvärmebolaget ska ha underrättat kunden om att förhandlingen har avslutats. Underrättelsen kan göras muntligen vid ett möte mellan fjärrvärmeföretaget och fjärrvärmekunden. Om en sådan muntlig underrättelse inte görs ska fjärrvärmeföretaget underrätta kunden skriftligen.

Enligt fjärrvärmelagen ska en ansökan om medling ha kommit in till Fjärrvärmenämnden inom tre veckor från den dag då kunden underrättades om att förhandlingen avslutats.

En ansökan om medling kan ges in när som helst, även utan samband med en villkorsändring.

När en ansökan om medling sker i samband med en ensidig ändring av pris eller andra villkor till fjärrvärmekundens nackdel, gäller särskilda regler. I dessa fall måste kunden ha begärt förhandling med fjärrvärmeföretaget om de ändrade villkoren inom tre veckor från det att kunden underrättades om de ändrade avtalsvillkoren. Om samtliga förutsättningar är uppfyllda så får de ändrade villkoren inte tillämpas gentemot kunden förrän tidigast tre veckor efter att medling avslutats eller att Fjärrvärmenämnden på annat sätt avslutat ärendet.

Hur ska ansökan se ut?

En ansökan ska vara skriftlig och undertecknad. Av ansökan ska också framgå namn och kontaktuppgifter för den sökande och uppgifter om vem som är motpart. För att underlätta för den som vill göra en ansökan har nämnden tagit fram en särskild ansökningsblankett. Fyller man i blanketten får nämnden normalt de uppgifter den behöver. Blanketten finns att ladda ner till höger.

Nämnden vill ha två exemplar av både ansökningsblanketten och andra handlingar. Ett exemplar av ansökningshandlingarna behålls av nämnden och ett exemplar skickas till motparten.

Ansökan ska skickas in till Fjärrvärmenämndens kansli.

Vad ska bifogas ansökan?

- En skriftlig redogörelse för de omständigheter som har betydelse för frågan om medling.

- I de fall den sökande är en juridisk person måste den som undertecknar ansökan bifoga dokument som visar hans eller hennes behörighet (exempelvis registreringsbevis eller styrelseprotokoll och fullmakt).

- En kopia av det avtal om fjärrvärmeleverans som gäller mellan kunden och fjärrvärmeföretaget (kunden är alltid den som är part i avtalet, se närmare under Viktigt för bolag och föreningar).

- Information som fjärrvärmeföretaget lämnat till kunden gällande avtalsvillkoret i fråga (exempelvis information om en kommande prishöjning).

- I de fall det finns ett skriftligt protokoll från en förhandling mellan fjärrvärmeföretaget och fjärrvärmekunden ska en kopia på protokollet bifogas ansökan.

- I de fall det finns en skriftlig underrättelse om avslutad förhandling mellan fjärrvärmeföretag och fjärrvärmekund, ska en kopia på underrättelsen bifogas ansökan. Om det inte finns någon skriftlig underrättelse ska det i ansökan anges när kunden underrättats om att förhandlingen var avslutad.

Ansökningsavgift

Den som ansöker om medling ska betala en ansökningsavgift. Avgiften är 500 kronor för konsumenter och 1000 kronor för övriga. Med konsument avses en fjärrvärmekund som är en fysisk person och som använder fjärrvärme i huvudsak utanför näringsverksamhet. Ansökningsavgiften betalas in på Energimyndighetens bankgirokonto: 5790-4211, i samband med ansökan om medling.

Viktigt för bolag och föreningar

Om fjärrvärmekunden är en juridisk person är det viktigt att uppmärksamma att endast den som är part i avtalet om fjärrvärme kan ansöka om medling. I normalfallet är detta det bolag eller den förening som äger fastigheten i fråga.

Fjärrvärmenämnden betraktar varje juridisk person (som har avtal med fjärrvärmeföretaget) som en sökande, även om flera juridiska personer företräds av samma ombud. Det innebär att det kan krävas flera ansökningsavgifter för att samtliga fastigheter i t.ex. en koncern ska omfattas av medlingen.

Ansökan ska vara undertecknad av den eller dem som enligt registreringsbevis eller styrelseprotokoll har rätt att teckna bolagets eller föreningens firma. I de fall bolaget eller föreningen företräds av ombud ska denne ha fullmakt från behörig firmatecknare. För aktiebolag godtas även undertecknande eller fullmakt från verkställande direktör. Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta Fjärrvärmenämndens kansli.