Hur går medlingen till?

När Fjärrvärmenämnden beslutat att bifalla en ansökan om medling i ett ärende kommer parterna att kallas till ett medlingssammanträde. Vid sammanträdet deltar förutom parterna, Fjärrvärmenämndens ordförande, en expert och nämndens sekreterare

Var sker medlingen?

Medling sker normalt i Stockholm men beroende på var parterna finns geografiskt kan medling komma att ske även på andra orter.

Vad ska parterna ta med till en medlingsförhandling?

Parterna ska ta med till en medlingsförhandling de handlingar som parterna skickat in till Fjärrvärmenämnden och de handlingar som parterna fått för yttrande/kännedom i ärendet. Det kan även finnas anledning att ta med andra handlingar som kan vara av intresse för Fjärrvärmenämnden och motparten i ärendet.

Hur ser medlingsprocessen ut?

Medlingsprocessen är formlös i den meningen att fjärrvärmelagen inte reglerar hur medlingen ska gå till. Som underlag vi medlingssammanträdet används det skriftliga material som parterna skickat in till nämnden. Vid sammanträdet ges parterna möjlighet att redogöra för sin argumentation såväl muntligt som skriftligt. Ytterligare skriftväxling och flera medlingssammanträden kan bli aktuella i ett och samma ärende. Nämndens medlingsförhandlingar är inte offentliga.

När avslutas medlingen?

När Fjärrvärmenämnden bedömer att det inte längre finns anledning att fortsätta en medling kommer nämnden att avsluta medlingen. Nämndens beslut är offentliga. Av nämndens beslut framgår om medlingen lett till en överenskommelse mellan parterna eller inte. Vad parterna i förekommande fall avtalat om kommer däremot inte att framgå av nämndens beslut. Det finns dock inget som hindrar att det i Fjärrvärmenämndens protokoll från en medlingsförhandling antecknas vad parterna kommit överens om, förutsatt att båda parter så önskar.