Om oss

Fjärrvärmenämnden inrättades formellt den 1 juli 2008 då fjärrvärmelagen trädde i kraft. Nämnden är en självständig organisatorisk enhet vid Energimyndigheten.

Fjärrvärmenämndens ordförande, övriga ledamöter och experter är utsedda av regeringen för en bestämd tid. Det nuvarande förordnandet löper till och med den 31 december 2024.

Ordförande
Linn Pantzar
Rådman, Nacka tingsrätt
Ersättare för ordf.
Henrik Mägi
Rådman, Göteborgs tingsrätt
Ledamot
Lina Enskog Broman

Ansvarig kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla, Energiföretagen Sverige AB

Ersättare
Daniel Lundqvist

Ansvarig marknadsfrågor fjärrvärme och fjärrkyla

Expert
Kerstin Sernhed
Biträdande universitetslektor
Lunds universitet
Expert
Louise Ödlund
Professor
Linköpings universitet
Expert
Anders Sandoff

Universitetslektor Handelshögskolan i Göteborg

Ledamot
Thomas Björkström
Verkställande direktör, Konsumenternas energimarknadsbyrå
Ersättare
Vakant

Nämndens uppgifter och ansvar finns reglerade i följande lagar och förordningar:

- Fjärrvärmelagen (2008:263)
- Fjärrvärmeförordningen (2008:526)
- Förordning (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet

Se även prop. 2007/08:60, bet. 2007/08:NU11 och SOU 2004:136.