Om oss

Fjärrvärmenämnden inrättades formellt den 1 juli 2008 då fjärrvärmelagen trädde i kraft. Nämnden är en självständig organisatorisk enhet vid Energimyndigheten.

Fjärrvärmenämndens ordförande, övriga ledamöter och experter är utsedda av regeringen för en bestämd tid. Det nuvarande förordnandet löper till och med den 31 december 2024.

Ordförande Linn Pantzar Rådman, Nacka tingsrätt
Ersättare för ordf. Henrik Mägi Rådman, Göteborgs tingsrätt
Ersättare Lina Enskog Broman

Ansvarig kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla, Energiföretagen Sverige AB

Expert Kerstin Sernhed Biträdande universitetslektor
Lunds universitet
Expert Louise Ödlund Professor
Linköpings universitet
Expert Anders Sandoff

Universitetslektor Handelshögskolan i Göteborg

Ledamot Thomas Björkström Verktällande direktör, Konsumenternas energimarknadsbyrå
Ersättare Martin Bengtsson Jurist, Konsumenternas energimarknadsbyrå

Ytterligare en ledamot är under tillsättning.

Nämndens uppgifter och ansvar finns reglerade i följande lagar och förordningar:

- Fjärrvärmelagen (2008:263)
- Fjärrvärmeförordningen (2008:526)
- Förordning (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet

Se även prop. 2007/08:60, bet. 2007/08:NU11 och SOU 2004:136.