Vanliga frågor och svar om Fjärrvärmenämndens verksamhet

Här finns vanliga frågor och svar om Fjärrvärmenämndens verksamhet.

+

Vad händer när jag skickat in min ansökan?

Ansökan registreras i Fjärrvärmenämndens diarium. Därefter kontrolleras att ansökningsavgiften har betalats in och att ansökan har kommit in inom tre veckor från det att kunden underrättats av fjärrvärmeföretaget att förhandlingen är avslutad. Om något saknas i ansökan kan nämnden förelägga sökanden att komplettera ansökan.

+

Hur lång tid tar det innan min ansökan behandlas av nämnden?

När ärendet är komplett och motparten yttrat sig över ansökan behandlas ärendet vid Fjärrvärmenämndens sammanträde. Vid sammanträdet beslutar nämnden om medlingsansökan ska beviljas eller inte. Nämnden sammanträder månadsvis.

Om ansökan beviljas kommer parterna att underrättas om det. Parterna kommer också att få en kallelse till medlingssammanträde.

+

Vem beviljas medling?

Fjärrvärmenämnden beviljar medling i de ärenden där nämnden bedömer att det finns förutsättningar för parterna att komma överens.

+

Går det att överklaga Fjärrvärmenämndens beslut?

Det går inte att överklaga Fjärrvärmenämndens beslut om att bevilja eller inte bevilja medling. Inte heller nämndens beslut att avvisa eller avskriva en ansökan får överklagas.

Nämndens beslut att vid vite förelägga en part att t.ex. inkomma med handlingar eller ansökningsavgift får emellertid överklagas till förvaltningsrätten.

+

Kan Fjärrvärmenämnden besluta att ett fjärrvärmeföretag måste ändra ett avtalsvillkor, t.ex. att sänka priset för fjärrvärme?

Nej, Fjärrvärmenämnden kan inte fatta några bindande beslut som ett företag eller en kund måste följa.

Nämnden är ingen domstol som har att pröva vem som har rätt eller fel i ett medlingsärende.

En framgångsrik medling bygger ytterst på parternas vilja att komma överens.

+

Om en fjärrvärmekund ansökt om medling i fråga om en ensidig ändring av ett avtalsvillkor till kundens nackdel, när får fjärrvärmeföretaget tidigast börja tillämpa det avtalsvillkor som medlingsärendet gäller?

Avtalsvillkoret får då börja tillämpas tidigast tre veckor från den dag Fjärrvärmenämnden meddelat beslut att avsluta medlingen, eller om ansökan avslås, tidigast tre veckor från dagen då nämnden fattat ett sådant beslut.

Detta gäller däremot inte om fjärrvärmekunden säger upp avtalet. Om en ansökan om medling gjorts i fråga om en ensidig ändring av avtalsvillkoren till fjärrvärmekundens nackdel, men parterna inte kommer överens, har fjärrvärmekunden rätt att säga upp avtalet senast tre veckor från den dag nämnden meddelar beslut att avsluta medlingen, eller om nämnden avslår ansökan, senast tre veckor från det beslutet.

Om en kund säger upp avtalet upphör avtalet att gälla tre månader från dagen för uppsägningen. Under uppsägningstiden får de ändrade avtalsvillkoren inte tillämpas.