Om verksamheten

Vårt samhälle är beroende av tillgång till energi av olika slag. Sverige gör stora insatser för förnybara energikällor medan fossila bränslen fortfarande utgör en betydande del av Sveriges energiförsörjning.

Det är viktigt att Energimyndigheten som expertmyndighet står för kunskap och förståelse för alla energislag och energimarknader. År 2001 tog Energimyndigheten därför initiativet till dåvarande Nätverket Olja & Gas (NOG) i syfte att skapa ett forum för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling kring frågor om fossila bränslen.

Konsultföretaget ÅF fick i uppdrag av Energimyndigheten att administrera NOG men från och med 2016 ansvarar Energimyndigheten för driften av nätverket och seminarieverksamheten. NOG bytte under 2017 namn till Energimyndighetens forum för globala energifrågor och har idag cirka 600 medlemmar från energiföretag, myndigheter, konsulter, universitet och politiska organisationer.

Energimyndighetens övergripande syfte med verksamheten

Ett av forumets syften är att utgöra en del av Energimyndighetens strategiska omvärldsbevakning för såväl myndighetens marknadsbevakning som för myndighetens arbete inom försörjningstrygghet.

Forumet har också som syfte att vara en plattform för kunskapsutbyte samt för nätverkande och utvecklande av relationer mellan Energimyndigheten och externa aktörer från olje- och gasbranschen och andra intresseorganisationer.

Forumet ska uppmuntra till en bred energipolitisk debatt men också stå för informationsspridning och ökad kunskap om de främsta globala energislagen.

Programrådet

Forumet administreras av Energimyndigheten i samråd med ett programråd med representanter från olika sektorer. Programrådet har en viktig roll och planerar tillsammans med Energimyndigheten nätverkets seminarier.

Programrådsmedlemmar

Bo Diczfalusy (Ordförande)

Bo Diczfalusy har arbetat med energifrågor sedan 1970-talet. Han har bland annat varit chef för Energienheten på Miljö- och energidepartementet, talesman för energi- och klimatfrågor i Svenskt Näringsliv och direktör vid International Energy Agency. Han har också varit kanslichef i den parlamentariska Energikommissionen. För närvarande bedriver han egen konsultverksamhet med inriktning mot utredning, information och kommunikation inom energiområdet. Bo arbetar också som seniorrådgivare vid Nordisk energiforskning i Oslo och Senior Adviser vid Hallvarsson och Halvarson.

 

Emmi Jozsa.jpg

Emmi Jozsa, Energimyndigheten

Emmi Jozsa arbetar som senior rådgivare på Energimyndigheten, med fokus på marknadsanalys och omvärldsbevakning av förnybara drivmedel. Emmi har arbetat på Regeringskansliet med reduktionsplikt för bensin och diesel, förhandlingen av Energipaketet i EU inklusive Förnybartdirektivet (RED II), Utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning (LULUCF) och CO2 krav på bilar och tunga fordon. Hon har även suttit som expert i utredningen om Fossilfri fordonsflotta (FFF) och i Biojetutredningen. Emmi har tidigare även arbetat på Energimyndigheten med hållbarhetskriterier för förnybar energi. Emmi har en MSSc i kemi.

 

Katarina Johnsson, SEB

Katarina Johnsson har sedan fem år tillbaka ledande befattningar inom SEB; för närvarande som chef för Corporate Sales och dessförinnan som Global Head of Commodities. Tidigare har Katarina arbetat i London som gashandlare på BG Group samt fyra år på Gazprom Marketing & Trading. Katarina har också tjänstgjort som konsult hos SWECO.

 

Maria Malmkvist, Energigas Sverige

Maria Malmkvist är VD för Energigas Sverige där hon sedan 2013 också har varit chef för Analys och marknad med ett särskilt ansvar för frågor som rör naturgas och gasol. Maria har en lång erfarenhet av att arbeta med energifrågor, både fossila och förnybara men även energieffektivisering. Maria har tidigare tjänstgjort som konsult på WSP samt som handläggare och sedermera enhetschef på Energimyndigheten.

 

Michael G:son Löw

Michael G:son Löw kommer närmast från Preem AB där han varit Koncernchef och VD från 2003 till 2012. Michael arbetade i det amerikanska oljebolaget Conoco Inc mellan 1976 och 2002 och hade därefter ett flertal ledande positioner på Conoco-Philips i Europa, Asien och USA inom bland annat Raffinering, Supply/trading och Ekonomi/finans. Michael har styrelseuppdrag i flertalet svenska bolag och är ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

 

Pär Hermerén, Teknikföretagen

Pär Hermerén är sedan 2008 ansvarig för energifrågor på Teknikföretagen. Pär är Civilekonom och har tidigare arbetat med marknadsfrågor på Stockholm Energi, Birka Energi och Fortum. Mellan 2002 och 2008 tjänstgjorde Pär på Regeringskansliets energienhet med bland annat beredskapsfrågor, oljelagring och energieffektivisering.

 

Jessica Alenius.jpg

Jessicka Alenius, Bil Sweden

Jessica Alenius är vice VD på Bil Sweden. Jessica har tidigare arbetat som Director Government affairs på Volvo Cars och har även arbetat på Sveriges Byggindustrier.

 

Ulf Svahn, SPBI

Ulf Svahn är sedan 2005 VD för Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Ulf har arbetat i olika befattningar inom Esso och Statoil i Sverige mellan 1978 och 2005 med ett kortare uppehåll på verkstadsföretaget Primus Sivert AB. Ulf var styrelseledamot i Räddningsverket och nu medlem i Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps insynsråd samt medlem i Oljekrisnämnden.