Om verksamheten

Vårt samhälle är beroende av tillgång till energi av olika slag. Sverige gör stora insatser för förnybara energikällor medan fossila bränslen fortfarande utgör en betydande del av Sveriges energiförsörjning.

Det är viktigt att Energimyndigheten som expertmyndighet står för kunskap och förståelse för alla energislag och energimarknader. År 2001 tog Energimyndigheten därför initiativet till dåvarande Nätverket Olja & Gas (NOG) i syfte att skapa ett forum för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling kring frågor om fossila bränslen.

Konsultföretaget ÅF fick i uppdrag av Energimyndigheten att administrera NOG men från och med 2016 ansvarar Energimyndigheten för driften av nätverket och seminarieverksamheten. NOG bytte under 2017 namn till Energimyndighetens forum för globala energifrågor och har idag över 900 medlemmar från energiföretag, myndigheter, konsulter, universitet och politiska organisationer.

Energimyndighetens övergripande syfte med verksamheten

Ett av forumets syften är att utgöra en del av Energimyndighetens strategiska omvärldsbevakning för såväl myndighetens marknadsbevakning som för myndighetens arbete inom försörjningstrygghet.

Forumet har också som syfte att vara en plattform för kunskapsutbyte samt för nätverkande och utvecklande av relationer mellan Energimyndigheten och externa aktörer från branschen och andra intresseorganisationer.

Forumet ska uppmuntra till en bred energipolitisk debatt men också stå för informationsspridning och ökad kunskap om de främsta globala energislagen.

Programrådet

Forumet administreras av Energimyndigheten i samråd med ett programråd med representanter från olika sektorer. Programrådet har en viktig roll och planerar tillsammans med Energimyndigheten nätverkets seminarier.

Programrådsmedlemmar

Bo Diczfalusy

Bo Diczfalusy (Ordförande)

Bo Diczfalusy har arbetat med energifrågor sedan 1970-talet. Han har bland annat varit chef för Energienheten på Miljö- och energidepartementet, talesman för energi- och klimatfrågor i Svenskt Näringsliv och direktör vid International Energy Agency. Han har också varit kanslichef i den parlamentariska Energikommissionen. För närvarande bedriver han egen konsultverksamhet med inriktning mot utredning, information och kommunikation inom energiområdet. Bo arbetar också som seniorrådgivare vid Nordisk energiforskning i Oslo och Senior Adviser vid Hallvarsson och Halvarson.


Olle Olsson, Energimyndigheten

Olle Olsson arbetar sedan oktober 2022 som omvärldsanalytiker vid Energimyndigheten. Han har en bakgrund som seniorforskare vid Stockholm Environment Institute (SEI) där han fokuserade på frågor kopplade till energi- och industriomställning.

Ulf Svahn

Ulf Svahn

Ulf Svahn kommer senast från en position som VD på SPBI och är nu seniorkonsult. Ulf var VD för SPBI mellan 2005 och 2019. Ulf har arbetat i olika befattningar inom Esso och Statoil i Sverige mellan 1978 och 2005 med ett kortare uppehåll på verkstadsföretaget Primus Sivert AB. Ulf var styrelseledamot i Räddningsverket och nu medlem i Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps insynsråd samt medlem i Oljekrisnämnden.

Jessica Alenius

Jessica Alenius, VD Drivkraft Sverige

Jessica Alenius är VD på Drivkraft Sverige. Jessica har tidigare arbetat som vice VD på Bil Sweden, Director Government affairs på Volvo Cars och har även arbetat på Sveriges Byggindustrier.

Maria Malmkvist

Maria Malmkvist, Energigas Sverige

Maria Malmkvist är VD för Energigas Sverige sedan 2016. Hon började på Energigas Sverige som chef för Analys och marknad 2013, och hade då också ett särskilt ansvar för frågor som rör naturgas och gasol. Maria har en lång erfarenhet av att arbeta med energifrågor, både fossila och förnybara men även energieffektivisering. Maria har tidigare tjänstgjort som konsult på WSP samt som handläggare och sedermera enhetschef på Energimyndigheten.

 

Fredrik Larsson

Fredrik Larsson, Svensk Sjöfart

Fredrik Larsson är sedan 2014 ansvarig för miljö- och klimatfrågor på Föreningen Svensk Sjöfart. Fredrik är sjökapten med erfarenhet från tankfartyg i olika befattningar ombord samt arbetade 5 år i London på en internationell rederiorganisation (INTERTANKO) med frågor som berörde oljetransporter med fartyg. Fredrik är tillförordnad expert i Miljömålsberedningen, representerar sjöfartsnäringen i den svenska delegationen till FN:s sjöfartsorgan IMO samt engagerad i en rad internationella sjöfartsorgans med fokus på klimat- och energifrågor.

Maximilian.Brodin

Maximilian Brodin, SEB

Maximilian Brodin började på SEB med företagsrådgivning inom risk management och kapitalstruktur. De senaste tio åren har han varit med att bygga upp SEB:s råvaruavdelning som han sedan ett år tillbaka är globalt ansvarig för. Han har under denna tid framförallt varit verksam inom energimarknaden. Tidigare så har Maximilian tjänstgjort som officer i svenska flottan. Maximilian har en MSc i finansiell ekonomi från Norges Handelshögskola (NHH) med minor från Cornell University.

Mikael Eriksson
Mikael Eriksson

Mikael Eriksson är departementsråd och senior rådgivare på statsrådsberedningen i frågor som rör EU:s utrikes- och säkerhetspolitik. Han har en lång karriär inom svensk utrikesförvaltning, bl a som ambassadör i Estland och i Azerbajdzjan, och har även tjänstgjort i Paris, Bryssel och Ottawa. Under ett antal år var Mikael energiambassadör och samordnare av internationella energifrågor på UD. Han var samtidigt också chef för departementets energi- och klimatarbete, med särskilt fokus på IEA och de internationella finansieringsinstitutionernas klimat- och utvecklingsfonder