NOG Round table meeting with Mattias Warnig, Nordstream

I juni 2011 besökte Nord Stream-chefen Matthias Warnig Stockholm, bland annat för att informera regeringen om status för det stora rysk-europeiska gasledningsprojektet genom Östersjön. Vid ett möte på NOG diskuterade Warnig försörjningen med naturgas till Europa och andra aktuella energifrågor.

– Europa har ett växande underskott på gas, p g a ökad förbrukning och minskande inhemsk produktion. Import av LNG bidrar, men det behövs mer gas genom rörledningar, som ger säker och långsiktig försörjning, sa Warnig.

Nord Stream har gjort en sammanvägd prognos som visar ett ökat importbehov i Europa år 2030 på 200 miljarder kbm/år. Och det var före Fukushima och den politiska överenskommelsen i Tyskland om att fasa ut all kärnkraft till 2022. – Utfasningen kan naturligtvis sägas vara bra för den som ska transportera gas; behovet kommer att öka ytterligare, sa Warnig. Men som tysk medborgare är jag oroad över att den nya policyn introducerats så snabbt och att oklarheten är så stor om konsekvenserna.

Under diskussionen kom det frågor om Nord Stream kommer att betyda en minskning av tillförseln genom de landbaserade rörledningarna från Ryssland, vilket skulle kunna leda till problem för bl a Ukraina och Polen. Warnig svarade att de 27,5 miljarder kbm/år som kommer att börja transporteras i den första ledningen i slutet av detta år redan är kontrakterad volym som inte kommer att tränga ut någon gas genom Ukraina. Den andra ledningen, med lika stor kapacitet, som beräknas bli klar i slutet av 2012, kan leda till en viss reduktion av transporterna genom Ukraina. – Polen har garantier för sin gasförsörjning från Ryssland, betonade Warnig. Polackerna har ingen anledning att oroa sig.

Enligt Warnig råder det ingen konkurrens mellan Nord Stream och en ny tillförselväg till södra Europa. Behovet är så stort att det finns god plats också för det s k Nabucco-projektet. Här är svårigheten snarare att komma överens med gasproducenter som kan och vill binda sig för leveranser på lång sikt, vilket krävs för att realisera ett omfattande rörledningsprojekt. – Genom att Gaz de France blev delägare i Nord Stream förra året har projektets europeiska förankring ökat ytterligare, påpekade Warnig. Gazprom äger 51 % och 49 % delas mellan energibolag i Tyskland, Holland och Frankrike. Bland gasköparna finns också DONG i Danmark. Det betyder att rysk gas genom Nord Stream kommer att bidra till den framtida försörjningen av det svenska gasnätet från Danmark. Matthias Warnig och Nord Streams svenske rådgivare Lars O Grönstedt framhöll att den första etappen av Nord Stream-projektet har gått mycket bra. Budget och tidplan har hållit, och kontrollprogrammet för miljöfaktorerna har inte visat några avvikelser. Den första ledningen är mekaniskt färdigställd och leverans av gas beräknas kunna börja i oktober. Läggningen av det andra röret har redan påbörjats, med sikte på driftstart i slutet av nästa år.