Power to Gas – från vindkraft till ”grön gas”

Datum: 2012-11-27

Talare

  • Staffan Riben, NOG
  • Jan Nordling, IVA
  • Lars Gustafsson, Swedegas
  • Karin Byman, ÅF
  • Tina Helin, E.ON Gas Sverige
  • Anders Mathiasson, Energigas Sverige
  • Oskar Sämfors, Svenska Kraftnät

Vindkraft och biogas ses båda som viktiga källor till förnybar energi och sätt att nå våra energi- och klimatmål. De bidrar också till samhällets utveckling, levande landsbygd, kretsloppstänkande, och, inte minst, egen försörjning av kraft, värme och biogas för transporter. Hur ska utbyggnaden av dessa förnybara källor i Sverige gå till?

Vid en storskalig utbyggnad av vindkraft begränsas möjligheterna att ta tillvara dess fulla potential genom begränsningar av reglerkapacitet (vattenkraft) och "flaskhalsar" i överföringssystemet. Lokalt kan det innebära att överskottsel måste "spillas" bort. Så sker stundtals redan idag i Danmark och Tyskland. Biogas är ofta en lokal fråga där Skåne, Stockholm och Göteborg leder utvecklingen med värme och fordonsgas. Men det förekommer också att biogas, även uppgraderad, facklas bort. Vidare sker uppbyggnaden av vindkraft och biogas i Sverige idag parallellt och utan att möjliga synergieffekter tas tillvara.

I en nyligen producerad rapport, "Roadmap 2050: Power to gas – lagra vindkraft i naturgasnätet", presenteras ett nytt koncept som går ut på att lagra vindkraftsel i form av biometan i naturgasledningar och gaslager. Det innebär i korthet att överskottselen används till att producera vätgas genom elektrolys ur vatten. Vätgasen används för att få ut mer biogas ur en given volym råvara genom att koldioxid, som normalt ventileras bort, reagerar med vätgas och bildar metan.

Vad möjliggör konceptet för svensk del? Kan en genomtänkt biogasstrategi förenkla en storskalig utbyggnad av vindkraft i exempelvis södra Sverige? Eller kan en storskalig vindkraftsutbyggnad kraftigt öka biogaspotentialen? Vilka begränsningar finns för den vidare utvecklingen av förnybar kraft? Vad krävs för att på ett hållbart sätt distribuera, och lagra, förnybar energi?