Globala energimarknader i förändring

Date: 19 februari 2013

Plats: Kungliga myntkabinettet, Stockholm

Moderatorer

Staffan Riben, NOG och Lars Ekeman, Folk & Försvar

Inledningstalare

Dr. Kristina Haraldsson, NOG och Lena Bartholdsson, Folk & Försvar

Talare

  • Bo Diczfalusy, Näringsdepartementet
  • Tor Kartevold, Statoil
  • Thina Saltvedt, Nordea
  • Göran Lennmarker, Utrikesutskottet (M)
  • Dr. Kristina Haraldsson, NOG
  • Peter Rådberg, Försvarsutskottet (MP)
  • Stefan Ring, Allmänna försvarsföreningen
  • Allan Widman, Försvarsutskottet (FP)

Starka krafter påverkar energiförsörjningen i världen. Framtidsscenarierna pekar på en fortsatt kraftig ökning av efterfrågan på energi. Enligt IEA:s huvudscenario i World Energy Outlook 2012, som presenterades i november, ökar efterfrågan till år 2035 med mer än en tredjedel från dagens nivå. Alla energislag ökar i detta scenario, och även om förnybara energislag ökar mest utgör den fossila energins andel av den totala förbrukningen år 2035 fortfarande hela 75 %. Oljeförbrukningen stiger från dagens ca 90 till ca 100 miljoner fat/dag. Behovet av transportbränslen och elektricitet i Kina, Indien och Mellanöstern är några av de starkaste drivkrafterna.

En trend som har fått stor uppmärksamhet är den ökande produktionen av olja och gas i USA. Produktion av s.k. "tight oil", på djupt vatten och av skiffergas är faktorer bakom denna trend. IEA räknar med att USA kan bli världens största oljeproducent omkring år 2020 och att Nordamerika kan bli nettoexportör av olja omkring år 2030. En sådan utveckling ger stora effekter på världens energimarknader och kan också få geopolitiska konsekvenser. När USA inte behöver importera gas i form av LNG påverkas de globala marknaderna med kännbara konsekvenser också i Europa och Ryssland. Samtidigt hörs det röster som hävdar att ökningen i den amerikanska produktionen av olja och gas inte kommer att vara uthållig.

Mellanösterns betydelse för oljeförsörjningen kommer att öka. Mycket av denna ökning är dock beroende på huruvida Irak förmår utnyttja sin resurspotential och kraftigt öka sin produktion eller inte. Regionen är samtidigt skådeplats för öppna och latenta politiska konflikter.

IEA understryker att den nuvarande utvecklingen gör att "åtgärdsfönstret" för att nå det s.k. tvågradersmålet håller på att stängas. Snabba insatser för energieffektivisering har stor potential och kan föra oss närmare målet men det krävs kraftfulla politiska beslut och stora investeringar.

Med utgångspunkt från analysen i WEO 2012 vill NOG och FoF ge en bild av de förändrade förutsättningarna för energiförsörjningen i världen. Vi vill skärskåda utvecklingen i Nordamerika och konsekvenserna av USA:s minskande energiberoende av omvärlden.