Energisystemet

Energisystemet består av alla energikällorna, energiproduktionen, omvandlingen och den slutliga energianvändningen. Den energiform vi använder, hur vi använder energin och hur mycket eller lite energi vi använder i olika sammanhang påverkar det totala energisystemet.

Klicka för en större bild.

Energikällor

En energikälla är en naturtillgång eller ett naturfenomen som kan omvandlas till nyttiga energiformer som ljus, rörelse och värme.

Fossila energikällor

Exempel på fossila energikällor är naturgas, råolja och stenkol. Dessa finns i begränsade, men mycket stora, lager och nybildas mycket långsamt.

Förnybara energikällor

De förnybara energikällorna är vindenergi, solenergi, aerotermisk energi (luftvärme), geotermisk energi, hydrotermisk energi (vattenvärme) och havsenergi, vattenkraft, biomassa, deponigas, gas från avloppsreningsverk samt biogas.

Mellanting

Torv är en organisk jordart som bildas i fuktig och syrefattig miljö genom nedbrytning av döda växt- och djurdelar under inverkan av mikroorganismer och kemiska föreningar. Torv återbildas relativt långsamt och är därför ett mellanting mellan förnybara och fossila bränslen.