Energibalans

Vi lever i ett samhälle som är starkt beroende av energi. Energi behövs till exempel för att värma upp hus när det är kallt ute eller göra hus svalare när det är varmt.

Vi behöver energi för belysning, apparater och transporter. Produktion och distribution av varor och tjänster kräver också energi.

Det svenska energisystemet är delvis baserat på inhemska förnybara energikällor som vatten, vind och biobränsle. En stor del av energitillförseln sker också genom import som kärnbränsle för elproduktion i kärnkraftsreaktorer samt fossila bränslen som olja och naturgas till transportsystemet. Den svenska produktionen av el baseras till stor del på vattenkraft och kärnkraft, men utbyggnaden av vindkraft ökar stadigt och även användning av biobränsle för el- och värmeproduktion.

Sveriges slutliga energianvändning kan delas upp i tre användarsektorer. I industrisektorn används energi för att driva processer. Denna sektor använder främst biobränsle och el. För att transportera oss själva eller varor inom landet gör vi av med energi i form av olika bränslen eller el. Energianvändningen inom transporter domineras av oljeprodukter i form av bensin, diesel och flygbränsle. Sektorn bostäder och service använder energi främst i form av fjärrvärme, el, olja eller biobränslen.

Energisystemet är alltid i balans. Den tillförda energin är alltid lika stor som den använda energi, inklusive förluster.