Läget på de globala energimarknaderna - vecka 25 2019

Oljepriserna har under de senaste två veckorna fortsatt legat omkring en relativt låg nivå. Det genomsnittliga priset för Brent (M+1) låg under perioden på USD61,6 per fat. I förra veckan skedde en relativt kraftig nedgång som berodde på ökande amerikanska lager och fortsatt dämpade förväntningar kring den globala ekonomiska tillväxttakten. I samband med ännu en attack på två tankerfartyg utanför Oman den 13 juni steg dock priserna något.

Den europeiska gassituationen ser fortsatt välförsörjd ut och hubbpriserna men under de senaste två veckorna har priserna ändå stärkts något. Dels på grund av minskade LNG-leveranser och en prisökning för utsläppsrätter.

Kraftpriset på den kontinentaleuropeiska kraftmarknaden har varit jämna den senaste tvåveckorsperioden. Elpriset enligt referenspriset EEX Phelix har hållit sig mellan EUR37 per MWh och strax över EUR39 per MWh. Marginalerna för gaskraft har varit goda under denna period.

Kolpriserna har fortsatt att sjunka och stängdes fredagen den fjortonde juni på precis USD50 per ton. Fortsatt låg efterfrågan på kol och ett svagt oljepris är sannolikt anledningen till det låga priset.

Priserna på utsläppsrätter har sedan förra marknadsbrevets publicering återhämtat sig något och varit stabila omkring EUR25 per ton.

Rapporten i sin helhet hittar du under Dokument.