Läget på de globala energimarknaderna – v. 45, 2022

Under de senaste veckorna har priserna på olja och naturgas gått upp något men naturgaspriset på den nordvästeuropeiska naturgasmarknaden är fortsatt förhållandevist lågt. Priset på kol har fortsatt nedåt till nya lägstanivåer på flera månader. Priserna på utsläppsrätter inom EU:s utsläppshandelssystem (ETS) steg i oktober men har sedan pressats tillbaka.

Oljepriset har stigit något, bland annat till följd av en svagare dollar och ett stramare utbud i och med sanktionerna mot en ryska oljeexporten. Inom kort väntas G7-länderna presentera en nivå för det pristak som har diskuterats under hösten. Effekten på de ryska oljeleveranserna från ett sådant pristak kommer bero på i vilken utsträckning köpare av rysk olja ställer sig bakom pristaket samt huruvida Ryssland kommer hålla fast vid sitt tidigare uttalande att inga leveranser kommer ske till länder som anammar pristaket.

Priserna på den nordvästeuropeiska naturgasmarknaden är fortsatt pressade men har sedan förra marknadsbrevet gått upp något. TTF M+1 stängde den 8 november på EUR109,68 per MWh. De europeiska naturgaslagren är nästintill fulla då fyllnadsgraden nu är 95 procent, vilket är 5 procent, eller 5 miljarder kubikmeter, över femårsgenomsnittet.

De senaste veckorna har priset på kol i Europa fortsatt nedåt till lägsta nivå sedan i mars 2022.

Priserna på utsläppsrätter inom EU:s utsläppshandelssystem (ETS) har fluktuerat. Under sista veckan i oktober steg priserna till de högsta nivåerna sedan i september för att sedan sjunka tillbaka.

Rapporten i sin helhet hittar du under Dokument.

För Energimyndighetens löpande bedömning av det svenska energiförsörjningsläget till följd av kriget i Ukraina, se myndighetens lägesbilder över Sveriges energiläge