Läget på de globala energimarknaderna sommaren 2019

Läget på de globala energimarknaderna är tillbaka efter sommaruppehållet med en sommarkrönika som sammanfattar marknadshändelserna under juli och augusti för olja, naturgas, kol och utsläppsrätter.

Över samtliga marknader ligger en oro över en dämpad global ekonomisk tillväxt, som påverkar både den fysiska och den finansiella handeln. Också handelskrig, sanktioner, Brexit-förhandlingarna och en konkurrens med förnybart har fortsatt påverkat energimarknaderna och till viss del ändrat marknadsförutsättningarna.

För oljemarknaden har det varit relativt volatila veckor, med en övergripande prisnedgång som främst har sin orsak i en oro över en minskad efterfrågan. I sin senaste Oil Market Report som publicerades i augusti skriver det internationella energiorganet IEA återigen ned efterfrågan på olja globalt.

Oljeefterfrågetillväxten under 2019 beräknas till 1,1 miljoner fat per dag, vilket är en minskning med 100 000 fat per dag jämfört med den senaste rapporten från juli. För 2020 beräknas tillväxten till 1,3 miljoner fat per dag, en minskning med 50 000 fat per dag. Nedskrivningen är den tredje under de senaste fyra månaderna och görs enligt IEA till följd av en oro över den globala ekonomin.

De europeiska naturgasmarknaderna har fortsatt att överlag vara välförsörjda, med låga priser och lagerinjicering i redan välfyllda lager som följd. Hubbpriserna på den nordvästeuropeiska marknaden har dock stärkts något under sommaren framför allt under augusti, bland annat tack vare en ökning i kolpriset och lägre leveranser från Norge, Ryssland och Algeriet samt störningar på rörledningssystemet Forties Pipelines.

Under sommarmånaderna har det kontinentaleuropeiska kraftpriset (front month) enligt referenspriset EEX Phelix varit relativt stabilt och har sedan senaste marknadsbrevets publicering i början av juli handlats för mellan EUR40 per MWh till EUR45 per MWh. Marginalerna för gaskraft, som nämndes ovan, har varit mest fördelaktiga och således gett goda incitament att producera gasbaserade kraft. Marginalerna för kolproducerad kraft har varit mindre bra och den uppskattade elproduktionskostnaden har varit i princip i linje med elpriset.

Rapporten i sin helhet hittar du under "Dokument".