Nuläget på elmarknaden, november 2022

Det genomsnittliga priset för SE3 var 120 EUR/MWh under november, en ökning med 46 EUR/MWh jämfört med oktober och i SE4 ökade priset med närmare 50 EUR/MWh till 124 EUR/MWh. I norra Sverige blev priset för november 112 EUR/MWh vilket är det högsta månadspriset som noterats.

Prisskillnader mellan norra och södra Sverige är relativt små under november vilket beror på att priserna i norra Sverige närmat sig de i södra. Prisökningen i Sverige kan delvis förklaras av att isläggning skett på älvarna och att det varit problem med isbildning på vindkraftverken under månaden vilket begränsat kapaciteten för elproduktionen samtidigt som temperaturen är lägre än föregående månad vilket ökar behovet av el för uppvärmning.
 

Månadsmedelpris för SE1–SE4 samt Nord Pool systempris i september–november 2022, EUR/MWh. Källa: SKM Market Predictor, Nord Pool