Nuläget på elmarknaden, februari 2023

Det genomsnittliga priset för SE3 var 74 EUR/MWh under februari, en minskning med 9 EUR/MWh jämfört med januari och i elområde 4 minskade priset med 1 EUR/MWh till 92 EUR/MWh.

I norra Sverige blev priset för februari 46 EUR/MWh vilket är en minskning med 17 EUR/MWh sedan januari. Prisskillnaderna mellan norra och södra Sverige var högre under februari med till exempel 46 EUR/MWh skillnad mellan SE1 och SE4.

Systempriset för januari var 82 EUR/MWh vilket är 9 EUR/MWh lägre än under januari. Sammantaget förklaras det lägre månadspriset på el under februari i jämfört med prisnivån under januari med fortsatt milda temperaturer som gav en lägre elanvändning jämfört med januari, förbättrad hydrologisk balans och god produktion med vindkraft. Detta tillsammans med sjunkande priser på framförallt naturgas men även på kol samt stabila lagernivåer har pressat elpriserna nedåt.

Spotpriser februari.svg

Figur 1 Månadsmedelpris för SE1–SE4 samt Nord Pool systempris i december 2022-februari 2023, EUR/MWh (Källa: SKM Market Predictor, Nord Pool)