Energimyndighetens bedömning för Sveriges energiförsörjning

Bedömningen i nuläget är att risken för brist eller omfattande försörjningsstörningar i leveranser av el och drivmedel i Sverige är låg som en konsekvens av Rysslands krig mot Ukraina. Däremot bedömer Energimyndigheten att risken för försörjningsstörningar på den dansk-svenska naturgasmarknaden kvarstår på en förhöjd nivå.

På tre till fyra månaders sikt bedöms energipriserna vara fortsatt höga. De planerade revisionerna i de svenska kärnkraftverken pågår under perioden och avslutas i oktober.

Energimyndigheten bedömer på längre sikt att de största riskerna är uppfyllnadsgraden av naturgas för värmesäsongen 2022/2023 samt ett befarat underskott av drivmedelsprodukter.

Lägesbeskrivning sedan 17 maj och fortsatt arbete

  • Ryssland har nu avbrutit både el och gasleveranser till Finland. Bedömningen
    är att Finland kan ersätta de avbrutna leveranserna.

  • EU har ännu inte nått konsensus kring det sjätte sanktionspaketet.

  • Det går nu att observera en trend där ryska gasleveranser till Europa successivt reduceras, av olika anledningar och på olika sätt.

  • Energimyndigheten har hittills inte uppfattat en ökning i mängden inträffade
    cyberangrepp mot svensk energisektor. Myndigheten bedömer dock att cyberhotet mot svensk energiinfrastruktur är förhöjd och kan komma att öka de kommande månaderna.

  • Energimyndigheten understryker vikten av att samhällsviktiga energianvändare och energibranschen kontinuitetssäkrar sin verksamhet beaktat det säkerhetspolitiska läget.

24 maj: Uppdaterad lägesbild med anledning av situationen i Ukraina (pdf)