Sveriges energiläge

Ny lägesbild 21 mars: Elförsörjningen i Sverige är i nuläget stabil. Risken för effektbrist har gått ner från reell till låg på grund av en bättre energisituation i norra Europa. Plötsligt bortfall av produktion kan dock snabbt ändra marginalerna i kraftsystemet.

Energimyndighetens bedömning för Sveriges energiförsörjning

Elförsörjningen i Sverige är i nuläget stabil. Risken för effektbrist har gått ner från reell till låg på grund av en bättre energisituation i norra Europa. Plötsligt bortfall av produktion kan dock snabbt ändra marginalerna i kraftsystemet.

Energimyndigheten bedömer att risken för försörjningsstörningar inom drivmedelsförsörjningen är låg.

Energimyndigheten bedömer att hotbilden för svensk energiinfrastruktur avseende cybersäkerhet är fortsatt förhöjd.

Energimyndigheten bedömer att gasförsörjningsläget för närvarande är fortsatt stabilt, men det finns utmaningar inför säsongen 2023/2024.

Lägesbeskrivning och fortsatt arbete

Energimyndigheten uppmanar samhällsviktiga aktörer, energianvändare
och energibranschen att kontinuitetssäkra sin verksamhet samt öka sin
övervakning av onormala händelser och rapporterar avvikelser till
ansvarig myndighet.

Tillgängligheten i nordisk kärnkraft har ökat sedan förra veckan och är i
nuläget 89 procent.

Den 20 mars presenterade EU-kommissionen ett förslag på förlängning
av förbrukningsminskning enligt förordning (EU) 2022/1369. Förslaget innebär en fortsatt förbrukningsminskning på 15 procent för perioden
1 april 2023 till 31 mars 2024.

Energimyndigheten uppmanar fortsatt till att minska elanvändningen.

21 mars 2023: Uppdaterad lägesbild med anledning av situationen i Ukraina (pdf)