Finansiering av forskning och innovation

Här har vi samlat frågor och svar på vanligt förekommande frågor angående att söka stöd och rapportera.

 • Allmänt

   • Jag är en utländsk medborgare utan svenskt personnummer som vill ansöka, hur gör jag då?

    Saknar du svenskt personnummer så kan du kontakta ekan...@energimyndigheten.se för att få hjälp.

   • När får jag besked om stöd efter det att ansökan lämnats in?

    I utlysningstexten framgår vanligtvis när vi planerar att ta beslut. Beredningstiden varierar beroende på behov av kompletteringar samt projektets komplexitet. För att minska handläggningstiden är det viktigt att du säkerställer att ansökan är komplett när den skickas in.

    Normal handläggningstid är 3-6 månader.

   • Jag vill avsluta mitt projekt i förtid, vad gäller?

    Kontakta ansvarig handläggare.

   • Vad innebär intyg om behörig firmatecknare?

    För att verifiera en behörig firmatecknare behövs ett dokument som bekräftar en persons behörighet att teckna firman. Till exempel ett utdrag ur bolagsregistret.

    För lärosäten krävs en kopia på delegationsordning eller liknande som bekräftar behörigheten att skriva under för organisationens/institutionens räkning.

   • Vilka papper/intyg måste jag bifoga ansökan för att den ska vara giltig?

    Följ anvisningar för ansökan. Om specifika krav finns framgår det av aktuell utlysning.

   • Ska kostnader räknas inklusive eller exklusive moms?

    Kostnader ska anges exklusive moms.

   • Kan jag upparbeta pengar efter det att projektet är färdigt?

    Kostnader får endast tillgodoräknas under projekttiden, som definieras i ditt beslutsdokument från Energimyndigheten.

   • När får jag börja upparbeta pengar i projektet?

    Kostnader får endast tillgodoräknas under projekttiden, som definieras i ditt beslutsdokument från Energimyndigheten.

   • För vad kan jag söka planeringsbidrag?

    Just nu finns inga planeringsbidrag att söka hos Energimyndigheten. Vi har tidigare gett stöd till själva arbetet med projektansökan till ett EU-program med energirelevans, i form av ett planeringsbidrag. Om en sådan utlysning skulle öppna igen kommer vi att publicera den på vår utlysningssida.

 • Ansökningar via Mina sidor

   • Where do I find the English version of Mina sidor and the application form?

    There is no English version at the moment. You can still write your application in English if you prefer that.

   • Hur får jag tillgång till Mina sidor?

    För att få tillgång till Mina sidor loggar du först in med ditt Bank-id på https://minasidor.energimyndigheten.se/

    Efter det kan du ansöka om behörighet till e-tjänsten "Finansiering av forskning och innovation".

   • Hur loggar jag in om jag inte har Bank-id?

    Om du behöver inloggning men inte har Bank-id kan du kontakta vår support så hjälper de dig via e-post eller 016-544 20 00.

   • Vart vänder jag mig om jag får problem i Mina sidor?

    Om du har tekniska frågor kan du kontakta oss via e-post eller 016-544 20 00.

    Om du har frågor angående utlysningen kan du kontakta ansvarig handläggare.

   • Vad är en koordinator?

    Vid projekt med flera organisationer som projektparter avses med koordinator den projektpart som samordnar projektet, tar emot stödet från Energimyndigheten och som vidarebefordrar stöd till övriga stödmottagare som deltar i projektet i enlighet med Energimyndighetens beslut.

    Välj att företräda projektets koordinator när du ansöker om behörighet till e-tjänsten "Finansiering av forskning och innovation".

   • Varför behöver man redovisa alla parters olika kostnader?

    Hur mycket stöd en projektpart kan få av Energimyndigheten kan variera.

    Den högsta möjliga stödnivån kan vara olika för olika projektparter, beroende bland annat av om projektparten ifråga bedriver ekonomisk verksamhet eller inte, om projektparten är ett litet, medelstort eller stort företag och vilka projektaktiviteter projektparten avser att genomföra.

    Varje projektpart bedöms för sig, och varje projektpart kan endast få stöd för sina egna bokförda kostnader. Därför behöver varje projektparts kostnader och finansiering framgå av ansökan separat.

   • Kan en koordinator vara utländsk organisation?

    Ja, det kan den.

   • Kan man logga in på annat sätt om man inte har ett svenskt bank-ID?

    Ja om man inte kan få tillgång till svenskt bank-ID finns annat sätt att logga in. Kontakta din handläggare för att få hjälp.

   • Kan flera personer jobba i samma projekt i Mina sidor?

    Nej, det är bara projektledaren som har tillgång till ett projekt i Mina sidor. Då man loggar in med personligt bank-ID går det inte att dela inloggning med andra. 

    Projektledaren kan dock dela ett PDF-dokument som visar det delvis ifyllda formuläret innan det skickas in. Du hittar PDF-dokumentet under knappen ”Förhandsgranska” i formuläret. När formuläret är inskickat hittar du PDF-dokumentet under ”Historik”.

   • I mitt beslut står det vilka mallar jag ska använda för min resultatredovisning. Vart ska jag skicka dessa dokument?

    Det är en text som inte gäller längre. Du ska endast använda ”Mall slutrapport” och den ska du bifoga din slutredovisning. Övriga mallar som nämns i ditt beslut gäller inte längre.

 • Projekt som tidigare hanterats i E-kanalen

   • Hur vet jag om mitt projekt hanteras i Mina sidor eller i E-kanalen?

    Du som projektledare får mejl när ett eller flera av dina projekt flyttats från E-kanalen till Mina sidor. Du kan alltså ha projekt både i Mina sidor och i E-kanalen om du har flera projekt.

    Du ser vilka projekt som flyttats genom att logga in i Mina sidor och se vilka projekt du hittar där. De som inte finns där är kvar i E-kanalen tills de avslutas där eller tills de flyttas till Mina sidor.

   • Vad är nytt i ansökan på Mina sidor jämfört med E-kanalen?

    Om du har sökt stöd hos oss förut är mycket sig likt, men några saker är nya:

    • Du ska uppge på vilken geografisk plats varje projektpart i huvudsak genomför projektet.
    • Om utlysningen har specificerat utfallsmål ska du kryssa för vilka utfallsmål som ert projekt förväntas bidra till.
    • Du ska beskriva om köns-eller genusperspektiv är tillämpligt för projektet, samt redovisa jämställdhet i projektgruppen.
    • Du kan beskriva genomförandet genom att ange leveranser och milstolpar i projektet.
    • Du ska uppge stödberättigande kostnader och finansiering för varje projektpart.
    • Du fyller i varje projektparts stödberättigande kostnader och finansiering, sedan räknar formuläret ut det sökta stödet.
   • Kan man logga in på annat sätt om man inte har ett svenskt bank-ID?

    Ja om man inte kan få tillgång till svenskt bank-ID finns annat sätt att logga in. Kontakta din handläggare för att få hjälp.

   • Varför behöver Energimyndigheten nya och mer detaljerade uppgifter om projekt?

    I vårt nya system Mina sidor ska uppgifter anges för varje projektpart vilket gör att nya uppgifter kan krävas.

   • Ska hela E-kanalen stängas?

    Nej, det är bara projekt inom Forskning och innovation som flyttar från E-kanalen till Mina sidor. Det finns andra tjänster såsom Energikartläggning som ligger kvar i E-kanalen.

   • I mitt beslut står det hur jag ska bifoga ett påskrivet inskannat exemplar till min läges- eller slutredovisning. Vad menas med det?

    Det är en text som inte gäller längre. Du ska redovisa ditt projekt genom att fylla i formulären för lägesredovisning och slutredovisning enligt instruktionen som finns i formulären på Mina sidor.

   • I mitt beslut står det vilka mallar jag ska använda för min resultatredovisning. Vart ska jag skicka dessa dokument?

    Det är en text som inte gäller längre. Du ska endast använda ”Mall slutrapport” och den ska du bifoga din slutredovisning. Övriga mallar som nämns i ditt beslut gäller inte längre.

   • Varför står det att projektparten finansierar sig själv när det i själva verket är en annan organisation som bidrar med finansiering till projektparten?

    Det kan hända att fel organisation anges som finansiär (finansiering från andra organisationer än Energimyndigheten) i formuläret ”Ändring av projekt”. Det beror på att vi tidigare inte fått in uppgifter om vem som finansierar vem.

    När du ansöker om ändring ska du skriva in rätt organisation för alla projektparter som deltar i projektet, även de projektparter vars kostnader du inte ansöker om ändring för.

   • I mitt projekt står alla kostnader beskrivna som ”övriga”, hur kommer det sig?

    I formulären för lägesredovisning och slutredovisning är summan av en projektparts kostnader uppskrivna på kostnadsslaget ”Övriga”. Det beror på att vi tidigare inte fått in uppgifter om hur kostnaderna fördelar sig per kostnadsslag för varje projektpart.

    När du redovisar ska du fördela de upparbetade kostnaderna på de kostnadsslag som kostnaderna faktiskt gäller. 

   • Behöver jag redovisa varje projektparts upparbetade kostnader på det kostnadsslag som kostnaden gäller?

    I formulären för lägesredovisning och slutredovisning är summan av en projektparts kostnader uppskrivna på kostnadsslaget ”Övriga”. Det beror på att vi tidigare inte fått in uppgifter om hur kostnaderna fördelar sig per kostnadsslag för varje projektpart. 

    I nästa redovisning ska du redovisa varje projektparts upparbetade kostnader på det kostnadsslag som kostnaden gäller. Formuläret kommer då att visa rutan ”Förklara avvikelsen”, som är obligatorisk att fylla i. Om det inte finns några avvikelser så kan du skriva det i rutan.

    stodberattigade_kostnader.jpg

    Enligt villkoren för stödet accepteras förskjutningar mellan kostnadsslagen inom den kostnadsplan som framgår av Energimyndighetens beslut upp till och med tio (10) procent. Du ska ansöka hos oss om ändringar som överstiger tio (10) procent om beloppet är större än 50 000 kronor.

   • Behöver jag beskriva vilken organisation som finansierar vilken projektpart och hur gör jag det?

    Ja, det ska du ange i formuläret ”Ändring av projekt” när du behöver ansöka om en ändring av ditt projekt. Gör så här på fliken ”Projektpart” om fel organisation anges som finansiär för en projektpart:

    1. Klicka på pennsymbolen

    Bild1.jpg

    2. Fyll i beloppet ”0” (noll) i rutorna och tryck på spara. 

    Bild2.jpg

    3. Fyll i finansiärens organisationsnummer

    4. Kryssa i rutan ”Offentlig finansiering” om finansiären är en offentlig organisation.

    5. Fyll i samma belopp som tidigare i rutorna

    6. Tryck på Lägg till finansiär

    Bild3.jpg

    Finansiären är nu utbytt. Avsluta med att trycka på Spara projektpart.

    Bild4.jpg