Hållbarhetspolicy

Energimyndigheten arbetar för miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet genom att aktivt bidra till de globala hållbarhetsmålen och integrera de tre dimensionerna av hållbarhet i det dagliga arbetet. Härigenom medverkar vi till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling, i Sverige och internationellt.

Hållbarhet integrerat i vårt dagliga arbete

Vi arbetar för ett hållbart energisystem som har låg påverkan på hälsa, miljö och klimat och där försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet förenas. De globala hållbarhetsmålen och de nationella miljökvalitetsmålen utgör ett viktigt ramverk i vårt arbete och vi verkar aktivt för att de ska uppnås. När vi genomför våra uppdrag har vi helheten i fokus och säkerställer att vi integrerar såväl miljömässig som social och ekonomisk hållbarhet.

En modern och drivande kraft i samhället

En viktig del i vårt hållbarhetsarbete är att inspirera, stödja och påverka andra aktörer i samhället till att agera mer hållbart. Den kunskap som vi sprider, och de beslut och underlag som vi levererar, ska därför vara sakliga, tydliga och lättillgängliga. Vi är ett föredöme för andra genom att vara en av de mest hållbara organisationerna i Sverige och alltid ligga i framkant gällande energieffektiva lösningar.

Jämlikhet och mångfald

Vi arbetar aktivt med att främja jämlikhet och mångfald, både i vår egen verksamhet och i de uppdrag som vi utför. Vårt arbete präglas av ömsesidig respekt samt tolerans för olikheter och ingen form av kränkande särbehandling eller diskriminering accepteras.

God arbetsmiljö

Att hushålla med resurser är viktigt för oss. Ett tydligt ledarskap och engagerade, delaktiga medarbetare är en nyckel till en långsiktigt hållbar arbetsplats. Vår arbetsmiljö ska vara utvecklande och stimulerande med god balans mellan arbete och fritid.

Hållbar upphandling

Vår upphandling ska vara hållbar och kännetecknas av principerna för offentlig upphandling. Vi ställer energi- och miljökrav på de produkter och tjänster som vi köper och vi strävar alltid efter att våra upphandlingar är socialt ansvarsfulla.

Vårt egna miljöansvar

När vi utvecklar vårt ledningssystem gör vi det med långsiktig hållbarhet i fokus. Vi arbetar med att ständigt förbättra vår egen energi- och miljöprestanda samtidigt som vi förebygger och minskar den negativa påverkan som vår verksamhet ger upphov till. Det gör vi genom att ha en effektiv energianvändning i våra lokaler, hushålla med resurser när vi utför våra uppdrag, möjliggöra resfria möten och alltid ta hänsyn till miljöpåverkan när resor genomförs. Vi vill leva som vi lär och har certifierat vårt ledningssystem enligt ISO 14001 och ISO 50001.

Hushållning med statens medel

Vår verksamhet finansieras med skattemedel och vi verkar aktivt för att hushålla med de medel vi tilldelats. Vårt arbete organiseras och genomförs effektivt och vi styr och följer upp vår verksamhet för att säkerställa att rätt insatser prioriteras. Representation sker med måtta och aldrig vid myndighetsutövning och upphandling.

Ständig förbättring

Vi arbetar tillsammans för att ständigt förbättra verksamheten och utforma arbetssätt som ger effektiva flöden. Att vara lyhörda inför förväntningar och reaktioner från vår omvärld och löpande utvärdera vårt arbete utgör viktiga delar i vårt förbättringsarbete. I arbetet med att nå våra mål avsätter vi nödvändiga resurser och säkerställer tillgång till den information som krävs. Vi följer de lagar och krav som vi omfattas av.