Vår miljöpåverkan

Vi omfattas av förordningen om miljöledning i statliga myndigheter och vi har ett certifierat miljö- och energiledningssystem. Ledningssystemet omfattar både vår direkta och indirekta miljöpåverkan, det vill säga både den negativa miljöpåverkan som vår kontorsdrift och våra resor ger upphov till samt de positiva effekterna som vi bidrar med i samhället.

Vi vill vara ett föredöme genom att ha en hållbar verksamhet där vi med hjälp av åtgärder som främjar arbetsmiljön och ett effektivt arbetssätt ständigt minskar den negativa miljöpåverkan.

Vårt ledningssystem är certifierat enligt miljöledningsstandarden ISO 14001 och energiledningsstandarden ISO 50001. 

Mer om vår miljöpåverkan och vårt arbete med energieffektivisering i våra lokaler

Vår betydande direkta miljöpåverkan kommer främst ifrån:

  • Vår elanvändning.
  • Vår anskaffning av varor och tjänster.
  • Våra tjänsteresor.
  • Våra digitala möten.

Vår största påverkan på miljön är indirekt påverkan av sakverksamheten, denna är i huvudsak positiv. Vår betydande indirekta miljöpåverkan relaterar främst till följande aktiviteter:

  • Stöd till forskning, innovation och affärsutveckling.
  • Stöd till genomförandeprojekt.