Effektiv energianvändning

Myndigheten strävar efter att hela tiden bli mer energieffektiv. För att lägga extra fokus på vår energianvändning har vi under 2018 certifierat vårt ledningssystem enligt energiledningsstandarden ISO 50001.

Vi har nyligen flyttat till nya lokaler som består av en gammal industrifastighet som har totalrenoverats. För att minska byggnadens energianvändning har bl.a. fasader, tak och bottenplatta tilläggsisolerats, fönster och dörrar har bytts ut, vi har installerat behovsstyrt ventilationssystem med värmeåtervinning och installerat energieffektiv belysning. Exempel på andra energieffektiva lösningar:

Solcellsdrivet konferensbord som laddar mobiler.

 

Duschar intill motionsrummet som återvinner och renar ditt eget duschvatten.

 

Under 2018 pågår ett arbete med att trimma in och optimera fastighetens energianvändning. Vi arbetar aktivt med att göra driftanalyser och tillsammans med fastighetsägaren och leverantörer optimera driften.

Vi köper enbart förnybar el och våra nya lokaler är förberedda för att vi ska kunna installera solceller på taket.

Vår användning av verksamhetsel har minskat de senaste året. De åtgärder som historiska sett har genomförts är bland annat följande:

  • Alla skrivare har bytts ut
  • All belysning har bytts till sådan med närvaro- och dagsljusstyrning
  • Belysningen har bytts ut mot LED-lampor och lågenergilysrör

I våra gamla lokaler producerade vi egen el från solceller på taket. Senaste helåret vi använda solcellerna var 2016 och vår produktion var då 75 155 kWh.