Effektiv energianvändning

Myndigheten strävar efter att verksamheten hela tiden ska bli mer energieffektiv. För att lägga extra fokus på vår energianvändning har vi certifierat vårt ledningssystem enligt energiledningsstandarden ISO 50001.

År 2017 flyttade vi till nya lokaler som består av en äldre industrifastighet som har totalrenoverats. För att minska byggnadens energianvändning har bland annat fasader, tak och bottenplatta tilläggsisolerats, fönster och dörrar har bytts ut, vi har installerat ett behovsstyrt ventilationssystem med värmeåtervinning och installerat energieffektiv belysning.

Exempel på andra energieffektiva lösningar:

Det pågår ett arbete med att trimma in och optimera fastighetens energianvändning. Vi gör driftanalyser och tillsammans med fastighetsägaren och leverantörer optimeras driften. Vi köper enbart förnybar el och vi har installerat en första etapp med solceller på taket. Vår användning av verksamhetsel har minskat de senaste åren. De åtgärder som vi genomfört för att uppnå detta är bland annat följande:

  • Alla skrivare har bytts ut.
  • All belysning har bytts till sådan med närvaro- och dagsljusstyrning.
  • Belysningen har bytts ut mot LED-lampor och lågenergilysrör.

Nyckeltal för energi 2021

  • kwh totalt (el, värme och kyla): 703 910
  • kwh per kvadratmeter: 83,8
  • kwh per årsarbetskraft: 1 902,5
  • andel förnybart: 97 procent