Kommunal energi- och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivning bedrivs i nuläget i 288 av Sveriges 290 kommuner.  Inriktningen på rådgivningen är opartisk, kostnadsfri samt teknikneutral och riktar sig till målgrupperna allmänheten, små och medelstora företag samt organisationer/föreningar.

Energi- och klimatrådgivningen syftar till att främja en effektiv och miljöanpassad användning av energi och minska energianvändningens klimatpåverkan samt bidra till att de av riksdagen antagna energi- och klimatpolitiska målen uppnås.

Energi- och klimatrådgivningen ska förmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap om energieffektivisering, energianvändning och klimatpåverkan samt informera om förutsättningar att förändra energianvändningen i lokaler och bostäder. Energi- och klimatrådgivningen får även omfatta transporter av personer och gods.

Energimyndigheten stödjer den kommunala energi- och klimatrådgivningen, dels ekonomiskt, dels genom utbildning och information. På den regionala nivån utgör energikontoren en viktig del i den samlade organisationen omkring energi- och klimatrådgivningen. De 15 energikontoren finns representerade från norr till söder.