Beteendestudier

Energimyndigheten har inom ramen för hushållselmätningar och STIL2 utfört ett antal kompletterande studier med fokus på människors ökande användning av hushållsel samt människors olika intressen, incitament och kunskaper i frågor som rör energianvändning i olika typer av lokaler. Projektet avslutades 2010 men du kan fortfarande ta del av resultaten.

Resultaten från mätningar av hushållselen visade förbrukningen i bostäder, såväl totalt som uppdelad på apparatnivå, samt förbrukningens variation över tid. Och medan mätningarna belyste vilken betydelse teknikutvecklingen hade för de förändringar som skett i hushållens elanvändning, kompletterade beteendestudier mätningarna genom att ge en fördjupad förklaring till den länge ökande användningen av hushållsel, samt ett underlag till vad som kan minska denna trend.

Inom ramen för STIL2

Den stora spridning i energianvändning per kvadratmeter som Stil2-mätningarna visat, i alla undersökta lokalkategorier, kan i många fall förklaras av byggnadstekniska lösningar och installerade system. Men tekniken kan inte förklara allt. Människors användande av tekniska system, apparater och lokaler har en stor inverkan på energianvändningen.

Energimyndighetens kompletterande studier kan genom intervjuer med olika aktörskategorier (som exempelvis fastighetsägare, drifttekniker och hyresgäster) analysera intressen, incitament och roller i förhållande till energianvändning i specifika anläggningar eller lokaler. Dessa studier är kvalitativa och deras styrka ligger framförallt i att de analyserar varför människor i olika professionella roller agerar eller inte agerar i frågor rörande byggnaders energianvändning. Vilka intressen de har och vilka incitament de har i frågorna. Studierna visar bland annat på vikten av kunskap och kompetens, långsiktiga relationer och tillit och legitimitet för frågorna mellan olika aktörsroller och inom de egna organisationerna.

Här kan du läsa om energianvändningen i olika typer av lokaler.