Elmätning i bostäder

Varför har elanvändningen i hushållen ökat? För att få svar på frågan gjorde Energimyndigheten mätningar på apparatnivå i 400 hushåll mellan åren 2005 och 2008.

Inom ramen för projektet "Förbättrad energistatistik i bebyggelsen" mättes elanvändningen på apparatnivå i 400 hushåll. Mätningarna omfattade all elanvändning i vardagen (till exempel tvätt, disk, matlagning, belysning, data och TV) och resultaten visar förbrukningsmönstret totalt och hur det varierar över dygnet.

Mätningarna startade 1 september 2005 och pågick till omkring juni 2008. SCB gjorde urvalet, och hushållen, både villor och lägenheter, var spridda runt om i Mälardalen. Ett mindre antal mätningar gjordes också i norra respektive södra Sverige. Merparten av hushållen deltog i en månad, men 40 hushåll deltog under ett helt år, bland annat referensobjekten i norra och södra Sverige.

Syftet med studien var att kartlägga elförbrukningen per apparat och att visa förbrukningsmönstret. Målet var också att undersöka hur mycket av den totala förbrukningen som bestod av stand-by. Detta ger underlag för styrmedel som främjar effektivisering av elanvändningen i hushållen.

Stand-by-förbrukningen, det vill säga den el som exempelvis TV och datorer drar när de står i viloläge, mättes dels på apparatnivå, dels totalt för hushållet. Förutom att få mer detaljerad statistik har resultaten använts till att göra konsumenterna medvetna om sin egen elförbrukning. Resultaten har också använts för att motivera producenterna att ta fram mer energieffektiva apparater.

Här kan du läsa mer om beteendestudier genomförda i samband med elmätningar i bostäder.