Energimyndigheten är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella energistatistiken inom områdena tillförsel och användning av energi, energibalanser samt prisutveckling inom energiområdet. Via flikarna Statistikprodukter eller Ämnesområden nedan hittar du vår statistik.

Välj:

 • Tillförsel och användning av energi i Sverige

  Statistik över Sveriges totala energitillförsel och energianvändning redovisas årsvis i årliga energibalanser. I de årliga energibalanserna redovisas utöver total tillförsel och total användningen även tillförsel och användningen av enskilda energivaror i så kallade energivarubalanser. Vissa tidsserier sträcker sig från 1970.

  Årliga energibalanser

  Kvartalsvis redovisas tillförsel och användningsstatistik i kvartalsvisa energibalanser. Kvartalsvisa energibalanser utgör en tidig preliminär statistik och är i jämförelse med årliga energibalanser förenade med större osäkerheter.

  Kvartalsvisa energibalanser

  Översiktliga tabeller och diagram över tillförsel och användning av energi i Sverige redovisas också i vår publikation Energiläget i siffror.

  Energiläget i siffror

 • Industri och byggverksamhet

  Den slutliga energianvändningen inom mineral- och tillverkningsindustri fördelad på branscher och energivaror redovisas årligen i [Årliga energibalanserna].Motsvarande uppgifter redovisas också kvartalsvis som preliminär statistik i [Kvartalsvisa energibalanser].

  I [Energiläget i siffror] redovisas översiktliga tabeller med årliga uppgifter för mineral- och tillverkningsindustrins slutliga energianvändning.

  Den totala energianvändningen (inkl. transporter) inom mineral- och tillverkningsindustri redovisas årligen i [Industrins energianvändning] Här publiceras också kostnader för inköpt energi.

  Den slutliga energianvändningen inom byggverksamhet fördelad på energivaror redovisas årligen i [Årliga energibalanserna].Motsvarande uppgifter redovisas också kvartalsvis som preliminär statistik i [Kvartalsvisa energibalanser]. Byggsektorns slutliga energianvändning redovisa även i [Byggsektorns energianvändning].

 • Hushåll, offentlig verksamhet och övrig service

  Slutlig energianvändning inom hushåll redovisas årligen i [Årliga energibalanser].

  Slutlig energianvändning inom offentlig verksamhet redovisas årligen i [Årliga energibalanser].

  Slutlig energianvändning inom övrig service redovisas årligen i [Årliga energibalanser].

  Under ämnesområdet bostäder och lokaler finns mer statistik för olika byggnadstyper. 

 • Priser och prisutveckling

  I [Elpriser och elavtal] redovisas erbjudna elhandelspriser till hushåll, fördelning av typ av elhandelsavtal för hushåll, andelen omförhandlade avtal. Statistiken redovisas per månad och uppdelat per elområde. Elnätspriser för olika typkunder redovisas för den 1 januari varje år. Även genomsnittliga elpriser fördelade på olika typkunder redovisas per halvår. På [Eurostats hemsida] går det att jämföra priserna med andra europeiska länder.

  I [Gaspris och gasavtal] redovisas genomsnittliga gaspriser fördelade på olika typkunder redovisas per halvår. Byten av naturgasleverantör redovisas också.

  I [Trädbränsle-, torv- och avfallspriser] redovisas priser för olika trädbränslen och avfall för värmeverk och industri. Priserna redovisas per kvartal. Här redovisas också prisindex för fjärrvärme och eldningsolja.

  I [Energiläget] och [Energiindikatorer] redovisas bearbetad statistik över energipriserna. Där finns också statistik över drivmedelspriser.

  [Energimarknadsinspektionen] redovisar detaljerad statistik över bland annat el- och naturgasnätsföretag samt elhandels-, elnäts- och fjärrvärmepriser på deras hemsida.

  Olje- och drivmedelspriser [Weekly oil bulletin] på veckonivå redovisas på EU-kommissionens hemsida.