Energimyndigheten är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella energistatistiken inom områdena tillförsel och användning av energi, energibalanser samt prisutveckling inom energiområdet. Via flikarna Statistikprodukter eller Ämnesområden nedan hittar du vår statistik.

Välj:

  • Tillförsel och användning av energi i Sverige

    Statistik över Sveriges totala energitillförsel och energianvändning redovisas årsvis i [Årliga energibalanser]. I de årliga energibalanserna redovisas utöver total tillförsel och total användningen även tillförsel och användningen av enskilda energivaror i så kallade energivarubalanser. Vissa tidsserier sträcker sig från 1970.

    Kvartalsvis redovisas tillförsel och användningsstatistik i [Kvartalsvisa energibalanser]. Kvartalsvisa energibalanser utgör en tidig preliminär statistik och är i jämförelse med [Årliga energibalanser] förenade med större osäkerheter.

    Översiktliga tabeller och diagram över tillförsel och användning av energi i Sverige redovisas också i [Energiläget i siffror].

  • Industri och byggverksamhet