Energimyndigheten är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella energistatistiken inom områdena tillförsel och användning av energi, energibalanser samt prisutveckling inom energiområdet. Via flikarna Statistikprodukter eller Ämnesområden nedan hittar du vår statistik.

Välj:

 • Tillförsel och användning av energi i Sverige

  Statistik över Sveriges totala energitillförsel och energianvändning redovisas årsvis i [Årliga energibalanser]. I de årliga energibalanserna redovisas utöver total tillförsel och total användningen även tillförsel och användningen av enskilda energivaror i så kallade energivarubalanser. Vissa tidsserier sträcker sig från 1970.

  Kvartalsvis redovisas tillförsel och användningsstatistik i [Kvartalsvisa energibalanser]. Kvartalsvisa energibalanser utgör en tidig preliminär statistik och är i jämförelse med [Årliga energibalanser] förenade med större osäkerheter.

  Översiktliga tabeller och diagram över tillförsel och användning av energi i Sverige redovisas också i [Energiläget i siffror].

 • Industri och byggverksamhet

  Den slutliga energianvändningen inom mineral- och tillverkningsindustri fördelad på branscher och energivaror redovisas årligen i [Årliga energibalanserna].Motsvarande uppgifter redovisas också kvartalsvis som preliminär statistik i [Kvartalsvisa energibalanser].

  I [Energiläget i siffror] redovisas översiktliga tabeller med årliga uppgifter för mineral- och tillverkningsindustrins slutliga energianvändning.

  Den totala energianvändningen (inkl. transporter) inom mineral- och tillverkningsindustri redovisas årligen i [Industrins energianvändning] Här publiceras också kostnader för inköpt energi.

  Den slutliga energianvändningen inom byggverksamhet fördelad på energivaror redovisas årligen i [Årliga energibalanserna].Motsvarande uppgifter redovisas också kvartalsvis som preliminär statistik i [Kvartalsvisa energibalanser]. Byggsektorns slutliga energianvändning redovisa även i [Byggsektorns energianvändning].

 • Hushåll, offentlig verksamhet och övrig service

  Slutlig energianvändning inom hushåll redovisas årligen i [Årliga energibalanser].

  Slutlig energianvändning inom offentlig verksamhet redovisas årligen i [Årliga energibalanser].

  Slutlig energianvändning inom övrig service redovisas årligen i [Årliga energibalanser].

  Under ämnesområdet bostäder och lokaler finns mer statistik för olika byggnadstyper.