Den officiella statistiken

Energimyndigheten är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella energistatistiken inom områdena tillförsel och användning av energi, energibalanser samt prisutveckling inom energiområdet. Via flikarna Statistikprodukter eller Ämnesområden nedan hittar du vår statistik.

 

Välj:

 • Tillförsel och användning av energi i Sverige

  Årliga energibalanser

  Statistik över Sveriges totala energitillförsel och energianvändning redovisas årsvis i årliga energibalanser. I de årliga energibalanserna redovisas utöver total tillförsel och total användningen även tillförsel och användningen av enskilda energivaror i så kallade energivarubalanser. Vissa tidsserier sträcker sig från 1970.

  Årliga energibalanser

  Energiläget i siffror

  Översiktliga tabeller och diagram över tillförsel och användning av energi i Sverige redovisas också i vår publikation Energiläget i siffror.

  Energiläget i siffror

 • Industri och byggverksamhet

  Mineral och tillverkningsindustri

  Den slutliga energianvändningen inom mineral- och tillverkningsindustri fördelad på branscher och energivaror redovisas årligen i:

  Årliga energibalanserna

  Motsvarande uppgifter redovisas också kvartalsvis som preliminär statistik i:

  Kvartalsvis bränslestatistik

  Översiktliga tabeller med årliga uppgifter för mineral- och tillverkningsindustrins slutliga energianvändning redovisas i:

  Energiläget

  Den totala energianvändningen (inkl. transporter) inom mineral- och tillverkningsindustri redovisas årligen i Industrins energianvändning. Här publiceras också kostnader för inköpt energi.

  Industrins energianvändning] 

  Byggverksamhet

  Den slutliga energianvändningen inom byggverksamhet fördelad på energivaror redovisas årligen i:

  Årliga energibalanserna

  Byggsektorns slutliga energianvändning redovisa även i:

  Byggsektorns energianvändning

 • Hushåll, offentlig verksamhet och övrig service

  Hushåll

  Slutlig energianvändning inom hushåll redovisas årligen i:

  Årliga energibalanser

  Offentlig verksamhet

  Slutlig energianvändning inom offentlig verksamhet redovisas årligen i:

  Årliga energibalanser

  Övrig service

  Slutlig energianvändning inom övrig service redovisas årligen i:

  Årliga energibalanser

  Bostäder och lokaler

  Under ämnesområdet bostäder och lokaler finns mer statistik för olika byggnadstyper. 

 • Priser och prisutveckling

  Elpriser och elavtal

  I Elpriser och elavtal redovisas erbjudna elhandelspriser till hushåll, fördelning av typ av elhandelsavtal för hushåll, andelen omförhandlade avtal. Statistiken redovisas per månad och uppdelat per elområde. Elnätspriser för olika typkunder redovisas för den 1 januari varje år. Även genomsnittliga elpriser fördelade på olika typkunder redovisas per halvår.

  Elpriser och elavtal

  På Eurostats webbplats går det att jämföra priserna med andra europeiska länder.

  Eurostats webbplats

  Gaspris och gasavtal

  I Gaspris och gasavtal redovisas genomsnittliga gaspriser fördelade på olika typkunder redovisas per halvår. Byten av naturgasleverantör redovisas också.

  Gaspris och gasavtal

  Trädbränsle-, torv- och avfallspriser

  I Trädbränsle-, torv- och avfallspriser redovisas priser för olika trädbränslen och avfall för värmeverk och industri. Priserna redovisas per kvartal. Här redovisas också prisindex för fjärrvärme och eldningsolja.

  Trädbränsle-, torv- och avfallspriser

  Statistik över energipriserna

  I Energiläget och Energiindikatorer redovisas bearbetad statistik över energipriserna. Där finns också statistik över drivmedelspriser.

  Energiläget

  Energiindikatorer

  Energimarknadsinspektionen redovisar detaljerad statistik över bland annat el- och naturgasnätsföretag samt elhandels-, elnäts- och fjärrvärmepriser på deras webbplats.

  Energimarknadsinspektionen (ei.se)

  Olje- och drivmedelspriser på veckonivå redovisas på EU-kommissionens webbplats. 

  Weekly oil bulletin (europa.eu)