Energimyndigheten är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella energistatistiken inom områdena tillförsel och användning av energi, energibalanser samt prisutveckling inom energiområdet. Via flikarna Statistikprodukter eller Ämnesområden nedan hittar du vår statistik.

Välj:

 • Energibalanser

   • Årlig energibalans

    Årlig energibalans innehåller uppgifter om landets totala tillförsel, omvandling och användning av energi. Energivarubalansen innehåller uppgifter om tillförsel, omvandling och användning av specifika energivaror/energibärare, exempelvis el, biobränsle och motorbensin.

    Till: Årlig energibalans

     

   • Kvartalsvis energibalans

    Energibalansen innehåller kvartalsvisa uppgifter om landets totala tillförsel, omvandling och användning av energi, medan energivarubalansen innehåller uppgifter om tillförsel, omvandling och användning av specifika energivaror/energibärare, exempelvis el, kol och motorbensin.

    Till: Kvartalsvis energibalans

     

   • Kommunal och regional energistatistik

    Kommunal och regional energistatistik visar el- och fjärrvärmeproduktion, använda bränslen och slutlig energianvändning i län och kommuner.

    Till: Kommunal och regional energistatistik

     

 • Tillförsel och användning

   • Energistatistik i småhus

    Här hittar du statistik om energianvändning, uppvärmningsätt, area och byggår i småhus. Här kan du exempelvis hitta hur många småhus som har installerat en värmepump eller hur mycket mindre energi som ett nybyggt småhus använder jämfört med ett äldre småhus.

    Till: Energistatistik i småhus

     

   • Energistatistik i flerbostadshus

    I energistatistik i flerbostadshus redovisas energianvändning, uppvärmningsätt och area för flerbostadshus. Statistiken redovisa uppdelat på bland annat byggår och typ av ägare. Här kan du exempelvis hitta hur mycket fjärrvärme en bostadsrättsförening använder per kvadratmeter.

    Till: Energistatistik för flerbostadshus

     

   • Energistatistik i lokaler

    I energistatistik i lokaler redovisas energianvändning, uppvärmningsätt och area för flerbostadshus. Statistiken redovisas uppdelat på bland annat byggår och typ av ägare. Här kan du exempelvis hitta hur fjärrvärmeanvändningen per kvadratmeter utvecklats de senaste åren.

    Till: Energistatistik i lokaler

     

   • Samlingspublikation för småhus, lokaler och flerbostadshus

    Denna rapport är en sammanfattning av de tre undersökningarna för småhus, flerbostadshus och lokaler. Det sker däremot vissa justeringar av statistiken vilket innebär att statistiken som redovisas i denna rapport kan skilja sig något från de som redovisas i de tre delrapporterna.

    Till: Samlingspublikation för småhus, lokaler och flerbostadshus

     

   • Energistatistik i fritidshus

    Här hittar du statistik om energianvändning och uppvärmningsätt i fritidshus.

    Till: Energistatistik i fritidshus

     

   • Energianvändningen inom skogsbruket

    Statistiken innehåller uppgifter om skogsbrukets energianvändning. Statistiken redovisas årligen.

    Till: Skogsbrukets energianvändning

     

   • Energianvändningen inom fiskesektorn

    Fiskesektorns energianvändning har undersökts 2005 och 2017. Mellanliggande år har undersökningen modellberäknats.

    Till: Energianvändningen inom fiskesektorn

     

   • Industrins energianvändning

    Industrins energianvändning, ISEN, visar hur mycket energi och vilka energivaror som industrin årligen använt, både i hela industrin och inom olika branscher. Här kan du också se hur mycket av de använda biobränslena som industrin producerat själv och hur mycket den inköpta energin kostat.

    Till: Industrins energianvändning

     

   • Kommunvisa oljeleveranser

    Statistiken visar leveranser av motorbensin, dieselbränsle, eldningsoljor samt ren etanol till slutliga förbrukare per kommun och län samt hur mycket fordonsgas (biogas och naturgas) som levereras på länsnivå.

    Till: Kommunvisa oljeleveranser

     

   • Kvartalsvis bränslestatistik

    I den kvartalsvisa bränslestatistiken redovisas förbrukningen av bränslen (biobränslen, petroleumprodukter, kol, naturgas m.m.) till industrins processer och till el- och fjärrvärmeproduktion i kraft- och värmeverk.

    Statistiken omfattar dels industrin (samtliga arbetsställen som tillhör SNI 05–33) med minst tio anställda, dels producenter av värmekraft, kraftvärme och fjärrvärme samt gasanläggningar.

    Till: Kvartalsvis bränslestatistik

     

   • Leveranser av fordonsgas

    Statistiken visar leveranser av fordonsgas på månatlig basis för hela landet. På årsbasis finns också information om hur mycket fordonsgas som har levererats i respektive län. Statistiken är uppdelad på biogas och naturgas.

    Med fordonsgas avses naturgas och biogas som används som drivmedel i transportsektorn.

    Till: Leveranser av fordonsgas

     

   • Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik

    Månatlig bränslestatistik visar tillförsel och leveranser av råolja och petroleumprodukter samt flytande biodrivmedel som används i transportsektorn.

    Till: Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik

     

   • Månatlig elstatistik

    I den månatliga elstatistiken redovisas produktion av el per produktionssätt, elanvändningen i olika sektorer och den totala importen och exporten av el under månaden.

    Till: Månatlig elstatistik

     

   • Produktion och användning av biogas och rötrester

    Denna statistik visar landets biogasproduktion uppdelat på olika sorters anläggningar samt användningen av biogas. Statistiken redovisas årligen.

    Till: Produktion och användning av biogas och rötrester

   • Vindkraftsstatistik

    Vindkraftstatistiken beskriver utbyggnaden på kommunnivå och elproduktionen på länsnivå i tidsserier som sträcker sig tillbaka till 80-talet.

    Till: Vindkraftsstatistik

     

   • Årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme)

    Statistiken visar bland annat tillförsel och användning av el fördelat på produktionsslag och typ av användning, bränsleförbrukning för elproduktion efter produktionsslag och bränsletyp samt elanvändningen efter användningsområde (bransch).

    Till: Årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme)

     

 • Prisutveckling

   • Energipriser på naturgas och el

    Energipriser på naturgas och el redovisar statistik över genomsnittligt betalda el- och gaspriser för olika typkunder. Staistiken redovisas per halvår.

    Till: Energipriser på naturgas och el

     

   • Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer)

    Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) redovisar statistik över:

    -Erbjudna elhandelspriser till konsumenter för olika elavtal och elområden 

    -Elnätspriser för olika typkunder

    -Omförhandlade elavtal för hushåll och övriga kunder 

    Till: Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer)

     

   • Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör

    Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör redovisar statistik över:

    - Byten av naturgasleverantör

    - Nätpriser för naturgas redovisas fram till 2017. Efter 2017 redovisas nätpriser för naturgas i statistikprodukten "Energipriser för naturgas och el"

    Till: Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör

     

   • Trädbränsle- och torvpriser

    Statistiken redovisar trädbränsle- och torvpriser för industri och värmeverk per kvartal.

    Till: Trädbränsle- och torvpriser

     

   • Äldre prisstatistikprodukter

    Omförhandling och byten av elavtal

    Omförhandling och byten av elavtal publiceras inte längre. Sista publiceringen gjordes 2016. Statistik hämtar uppgifter från privatpersoner för att bland annat visa vilken typ av elavtal hushåll har fördelat efter elanvändning och ålder, antal och andel hushåll som bytt elleverantör fördelat efter elanvändning och ålder.

    Till: Omförhandling och byten av elavtal

     

    Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten

    Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten publiceras inte längre. Sista publiceringen gjordes 2017 och innehåller bla ellhandelpriser, elnätspriser, fjärrvärme- och oljepriser och leverantörsbyten.

    Till: Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten

     

 • Övrigt

   • Värmevärden och densiteter

    Energimyndigheten använder värmevärden och densiteter inom statistikverksamheten.

    Till: Värmevärden och densiteter