Enheter och symboler

Här hittar du förklaringar av några vanliga enheter som används i energistatistiken. Här finns också förklaringar av olika symboler som används i tabeller.

Enheter

Den internationella enheten för energi är joule (J). I Sverige används ofta enheten wattimmar (Wh). Måttenheterna ton oljeekvivalent (toe), kalori (cal) och British thermal unit (BTU) är vanliga vid internationella jämförelser. Relationerna mellan olika måttenheter framgår av följande tabell.

  Till
Från GJ MWh toe Mcal MBTU
GJ 1 0,28 0,02 239 0,95
MWh 3,6 1 0,086 860 3,412
toe 41,9 11,63 1 10 000 39,72
Mcal 0,00419 0,00116 0,0001 1 0,0398
MBTU 1,055 0,2954 0,0211 252,145 1

 

På nationell och internationell nivå är energimängderna så pass stora att det är mer praktiskt att lägga till prefix. Prefix framgår av följande tabell.

Prefix Faktor Tiopotens Talvärde
k kilo 103 Tusen
M Mega 106 Miljon
G Giga 109 Miljard
T Tera 1012 Biljon
P Peta 1015 Tusen biljoner

Symboler

I redovisade tabeller används olika symboler. Innebörden av dessa framgår av följande tabell.

Symbol Förklaring
 - Noll
 .. Uppgift inte tillgänglig, för osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl.
 0 eller 0,0 Större än 0 men mindre än 0,5 respektive 0,05 av enheten.

 

All officiell statistik har beteckningen Sveriges officiella statistik eller är märkt med symbolen.

Sveriges officiella statistik

Observera att beteckningen eller symbolen inte får användas vid vidarebearbetningar av den officiella statistiken.