Om den officiella statistiken

Energimyndigheten är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella energistatistiken inom områdena tillförsel och användning av energi, energibalanser samt prisutveckling inom energiområdet.

Vi ansvarar för att statistiken inom vårt område är objektiv, att den görs allmänt tillgänglig och att den följer uppsatta kvalitetskriterier i enlighet med Lag (2001:99) om den officiella statistiken.

Statistikprodukter

Den officiella energistatistiken redovisas i ett antal statistikprodukter. De officiella statistikprodukterna hittar du här. Utöver officiell energistatistik publicerar Energimyndigheten även annan statistik.

Till den officiella energisstatistiken har Energimyndigheten ett användarråd där statistikens omfattning och utveckling diskuteras. Användarrådet som träffas ett antal gånger per år består av olika branschorganisationer och myndigheter.

Användarrådet för officiell statistik

Officiell statistik

Annan statistik

Nya föreskrifter om uppgifter till officiell energistatistik

Energimyndigheten genomför årligen en översyn av statistikföreskrifter som tillhör den officiella energistatistiken. Detta arbete är en del av statistikutvecklingen som behövs inom energiområdet för att mäta den pågående energiomställningen.

Sammanställning av Energimyndighetens föreskrifter till officiell energistatistik (PDF)

Nätverk av myndigheter

Energimyndigheten är en av 27 myndigheter som ansvarar för officiell statistik i Sverige i enlighet med Förordning (2001:100) om den officiella statistiken. Statistiska centralbyrån (SCB) har ansvar för att stödja och samordna systemet för den officiella statistiken. Läs mer om vad officiell statistik är och vilka myndigheter som ingår i nätverket på SCB:s webbplats.

All officiell statistik har beteckningen Sveriges officiella statistik eller är märkt med symbolen.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Observera att beteckningen eller symbolen inte får användas vid vidarebearbetningar av den officiella statistiken.