Årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme)

Statistiken redovisar bland annat:

  • tillförsel och användning av el fördelat på produktionsslag och typ av användning
  • bränsleförbrukning för elproduktion efter produktionsslag och bränsletyp
  • elanvändningen efter användningsområde (bransch).

Årlig energistatistik på Statistiska centralbyråns webbplats (SCB)