Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik

Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik visar tillförsel och leveranser av råolja och petroleumprodukter samt flytande biodrivmedel som används i transportsektorn.

Statistiken redovisas på SCB:s hemsida. Länk till SCB:s hemsida

Revideringar i Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik

Vid publiceringen 17 juni 2020 har revideringar från referensperioden januari 2019 gjorts. Det gäller framförallt utleveranser av drivmedel.

Energimyndigheten har tillsammans med SCB identifierat osäkerheter i dataunderlagen till Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik som påverkar statistikens kvalitet.

Undersökningen Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik har genomgått omfattande förändringar i syfte att möta ökade statistikbehov både nationellt och internationellt. Den nya insamlingen som startade från och med referensperioden januari 2018 har lett till både förbättringar och försämringar i datakvaliteten och båda delarna påverkar jämförelser över tid.

Energimyndigheten genomför tillsammans med SCB olika aktiviteter för att förbättra kvaliteten. Det handlar om jämförelser med andra datakällor, justeringar av tidigare lämnade uppgifter samt nya metoder för granskning. Revideringar från och med referensperioden januari 2018 till och med december 2019 har gjorts. Från och med referensmånad april 2019 är uppgifterna mer tillförlitliga men statistiken kan komma att revideras ytterligare under 2020.