Statistiken innehåller trädbränsle-, torv- och avfallspriser per kvartal för industri och värmeverk. Statistiken redovisas i statistikdatabasen. 

EN0307 – Trädbränsle-, torv- och avfallspriser Q4 2021, kommentarer

 Priset på förädlade trädbränslen till värmeverk dämpades något under kvartalet men stannar fortsatt på en hög nivå. Priset på förädlat till industriella användare ökade däremot betydligt under kvartalet. Priset på skogsflis till värmeverk ökade under kvartalet medan priset på skogsflis till industrin minskade. Priserna på industriella biprodukter till värmeverk vände uppåt under kvartalet medan priserna på industriella biprodukter till industrin låg still. Priset på stycketorv sjönk jämfört med andra kvartalet i fjol medan priset på frästorv minskade kraftigt jämfört med närmast föregående kvartal. Priset på returträ fortsatte uppåt jämfört med föregående två kvartal. På årsbasis noterades de största prisändringarna under 2021 för biprodukter till värmeverk som sjönk med fyra procent och för stycketorv som steg med fem procent. För avfallsbränslena noterades under kvartalet kraftigt minskande mottagningsavgifter/inköpspriser för samtliga tre sortiment med de största förändringarna för verksamhetsavfall och importavfall. Årsmedelpriserna på avfall ger vid handen att importavfallet har något högre mottagningsavgifter/inköpspriser jämfört med övriga båda sortiment.