Trädbränsle-, torv- och avfallspriser

Statistiken innehåller trädbränsle-, torv- och avfallspriser per kvartal för industri och värmeverk. Statistiken redovisas i statistikdatabasen.

EN0307 – Trädbränsle-, torv- och avfallspriser Q4 2022, kommentarer

Priserna på samtliga trädbränslesortiment med undantag för skogsflis till industrin ökade under kvartalet och för flera av dem noterades nya ”all time high” även i denna publicering. Priserna på förädlade trädbränslen till värmeverk respektive industriella användare ökade båda, i synnerhet till de industriella användarna där uppgången var 15% under kvartalet. Priset på skogsflis till värmeverk steg med 13% medan priset på skogsflis till industrin sjönk med 3%. Priserna på industriella biprodukter till värmeverk respektive industri ökade båda. Priset på stycketorv hamnade på samma nivå som motsvarande kvartal året innan medan priset på frästorv ökade jämfört med motsvarande kvartal året innan. Priset på returträ tog åter ett kraftigt kliv uppåt. För avfallsbränslena noterades under kvartalet sjunkande mottagningsavgifter, framför allt för verksamhetsavfall. På årsbasis noterades de största prisändringarna under 2022 för returträ som ökade med nitton procent och för förädlade trädbränslen till industrin som steg med 15%. För årsmedelpriserna på avfall ökade mottagningsavgifterna på hushållsavfall med 9% medan verksamhetsavfallet var nära oförändrat och importavfallet minskade med 6%.