Detaljerad energistatistik i lokaler och hushåll

Energimyndigheten ansvarar för att ta fram statistik om energianvändningen i Sverige och gör kontinuerligt undersökningar om energianvändningen inom olika sektorer. Nu genomför vi en mer detaljerad inventering som samlar in uppgifter om energianvändningen i olika typer av lokaler och hushåll.

Vi samlar in uppgifter om energianvändningen i drygt tusen lokaler och tusen hushåll av olika typer runt om i landet för att kunna uppdatera statistiken över energianvändningen i Sverige.

Vi vill kunna ge en tydligare bild av hur användningen av värme, kyla, fastighetsel och verksamhetsel ser ut i hela landet. I hushållen vill vi också kunna redogöra för hur elanvändningen ser ut fördelat på hushållstyp, och ner på apparatnivå.

Kunskapen är viktig för att kunna analysera det nuvarande energisystemets uppbyggnad, och möjliggöra effektivare lösningar.

Statistiken blir intressant för vidare forskning och innovation och en bra grund för beslutsunderlag för berörda aktörer och beslutsfattare på olika nivåer, till exempel fastighetsägare och myndigheter.

Hur går det till?

Insamlingen av uppgifter bygger på inventering, beräkningar, mätning och intervjuer med de som vistas i lokalerna, på liknande sätt som tidigare genomförda insamlingar.

Urvalet av deltagare sker i två steg. Först dras ett antal kommuner och därefter ett antal lokaler/hushåll i respektive kommun. De utvalda fastighetsägarna tillfrågas av företaget Statisticon om de vill delta i det arbete som Energimyndigheten genomför.

De som väljer att delta kommer att kontaktas vidare och tillsammans hittar vi ett tillfälle som passar för ett platsbesök.

Tidplan

Kontorslokaler är den första lokaltypen som inventeras. Det arbetet har påbörjats under sommaren 2023. Därefter följer inventeringar i andra typer av lokaler åren 2024-2029. Mätningarna i hushållen pågår under en treårsperiod från och med 2024.

År
Lokal eller hushåll
2023
Kontorslokaler
2024
Skolor och förskolor
2025
Vårdlokaler
2026
Idrottsanläggningar
2027
Handelslokaler/butikslokaler
2028
Hotell, restauranger och samlingslokaler
2029
Logistikbyggnader
2024–2027
Hushåll

 

Varför är min fastighet eller mitt hushåll intressant för Energimyndigheten?

Valet av er fastighet eller ditt hushåll har skett slumpmässigt med statistiska metoder baserat på uppgifter inom det officiella statistiksystemet (SCB). 

Hur presenteras resultatet?

Resultatet från undersökningarna anonymiseras och publiceras på energimyndigheten.se löpande så snart respektive lokaltyp är genomförd. 

Bakgrund

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att samla in ny och utveckla befintlig energistatistik som kan användas i syfte att minska energianvändningen.

Tidigare har vi genomfört statistikinhämtningar på likartat sätt. Den förra undersökningen gjordes mellan 2005–2010.

Förbättrad energistatistik i bebyggelsen och industrin