Energibalanser syftar till att ge en samlad redovisning av tillförsel, omvandling och användning av energi i Sverige. Energibalanser redovisas kvartalsvis och årsvis.

Den totala användningen av energi i det svenska energisystemet uppgick år 2017 enligt årliga energibalanser till 565 TWh. Under de senaste decennierna har sammansättningen av energianvändningen förändrats. Användningen av förnybara energikällor som biobränsle och vindkraft har ökat medan användningen av fossila energikällor har minskat.

Total energitillförsel per energivara från år 1970 och framåt, TWh

Här hittar du underlaget till grafen.

Kontakt: Jonas Paulsson