Kommunal och regional energistatistik

Den kommunala och regionala energistatistiken (KRE) är den enda officiella energistatistiken på kommunal nivå. Statistiken har tagits fram av SCB på uppdrag av Energimyndigheten.

Statistiken redovisas i tre olika tabeller: slutlig energianvändning, eltillförsel samt fjärrvärmetillförsel. De tre tabellerna finns tillgängliga på SCB:s webbplats.

SCB har även tagit fram en användarhandledning för KRE  som innehåller vanliga frågor och svar.

Energimyndigheten och SCB förbättrar kvalitet och användbarhet löpande med hjälp av KRE:s användarråd GRUS, gruppen för regional- och kommunal utveckling av energistatistiken.

När den kommunala och regionala energistatistiken tas fram, görs avvägningar mellan skydd av uppgiftlämnare, total administrativ kostnad och behov av strategiskt underlag på kommunal nivå. SCB följer sekretessregler som gör att vissa uppgifter inte kan visas för att skydda uppgiftlämnarna. SCB kontaktar däremot många aktörer för att fråga dem om det går att publicera deras uppgifter.

Energimyndighetens handbok för KRE

Energimyndigheten har tagit fram en handbok som är ett hjälpmedel för dig som vill bearbeta och använda KRE.

I handboken finns exempel på hur kommuner och län kan bearbeta statistiken för att ta fram energibalanser och använda dessa som underlag i energistrategier och energiplaner.