Energiindikatorer

Varje år ger Energimyndigheten ut rapporten Energiindikatorer. Den följer upp Sveriges energipolitiska mål. 

Rapporten ger även en bredare beskrivning av det svenska energisystemet och dess utveckling. Här finns indikatorer för bland annat förnybar energi, fossil energi, energiintensitet, jämställdhet samt pris- och kostnadsutvecklingen på olika energimarknader. 

Från och med i år finns ett nytt kapitel för EU:s handelssystem för utsläppsrätter. De sektorer som omfattas av EU ETS är företag och verksamheter inom energi, industri och flygtrafik. Även sjöfarten kommer att omfattas och inkluderas gradvis mellan åren 2024 - 2026. Indikatorer till kapitlet är utsläpp (CO2-ekv) per sektor samt utsläppsrättspriser.  

Rapporten Energiindikatorer publiceras i maj varje år. Tillhörande statistik publiceras i excelfilen Energiindikatorer i siffror. 

Stabil energiförsörjning under 2022 trots stora utmaningar

Året indikatorrapport visar att energiförsörjningen har fungerat stabilt utifrån ett system- och marknadsperspektiv, trots stora utmaningar med rekordhöga elpriser och historiska prisskillnader mellan elområdena.

Omställningen mot de energipolitiska målen fortsätter i en positiv riktning. Bland annat kan vi i rapporten se att andelen förnybar elproduktion minskade det senaste året men trenden visar att andelen förnybar elproduktion och utvecklingen mot en högre användning och produktion av förnybar energi ökar.

Laddbara bilar har ökat med 46 procent från 2021 till 2022. Utbyggnaden av nätanslutna solceller ökar snabbt, om än från en ganska låg nivå.

Diagram som visar elpriser (månadsmedel) under 2022 i Sverige

Figur 53 Elpriser (månadsmedel) under 2022 i Sverige, SEK/MWh
Källa: SKM Market Predictor, Nord Pool

Länk till rapporten

Energiindikatorer 2023

Via länken finns också Energiindikatorer i siffror 2023. När du klickar på "Ladda ned" kan du välja mellan två dokument. En av länkarna presenterar siffror i excel-fil.

+

Äldre rapporter i Energimyndighetens webbshop

Energiindikatorer 2022

Energiindikatorer 2021

Energiindikatorer 2020

Energiindikatorer 2019

Energiindikatorer 2018, ny indikator som kartlägger skatter och subventioner till olika elproduktionsslag.

Energiindikatorer 2017 (inget tema)

Energiindikatorer 2016 (inget tema)

Energiindikatorer 2015 (tema: jämställdhet)

Energiindikatorer 2014 (tema: trygg energiförsörjning)

Energiindikatorer 2013 (tema: transport)

Energiindikatorer 2012 (tema: bioenergi)

Energiindikatorer 2011 (tema: energieffektivisering)

Energiindikatorer 2010 (inget tema)

Energiindikatorer 2009 (tema: EU:s mål för områdena klimat, förnybar energi och energieffektivisering)

Energiindikatorer 2008 (tema: förnybar energi)

Energiindikatorer 2007 (tema: trygg energiförsörjning)

Energiindikatorer 2006 (tema: oljeanvändning)

Energiindikatorer 2005 (tema: energianvändning)

Energiindikatorer 2004 (tema: fjärrvärmemarknaden, naturgasmarknaden)

Energiindikatorer 2003 (tema: elmarknadens utveckling)

Energiindikatorer 2002 (inget tema)