Energiindikatorer

Energimyndigheten ger varje år ut rapporten Energiindikatorer som följer upp de energipolitiska målen för Sverige. 

Utöver den direkta kopplingen till de energipolitiska målen ger rapporten även en bredare beskrivning av det svenska energisystemet och dess utveckling. I rapporten finns indikatorer för bland annat förnybar energi, fossil energi, energiintensitet, jämställdhet samt pris- och kostnadsutvecklingen på olika energimarknader. 

Från och med 2022 finns också en indikator för energikostnadernas andel av disponibel inkomst. Som ett första steg har Energimyndigheten fokuserat på uppvärmningskostnaderna i småhus.

Rapporten Energiindikatorer publiceras i maj varje år. Tillhörande statistik publiceras i excelfilen Energiindikatorer i siffror.

Ett händelserikt år på elmarknaden

Efter ett 2020 med rekordlåga elpriser blev 2021 ett år med rekordhöga elpriser och historiskt stora prisskillnader mellan elprisområden i Sverige (se figur). De höga elpriserna var bland annat en effekt av ökad global efterfrågan på energi i och med att samhällen återöppnade efter covid-19-pandemin, i kombination med begränsningar i produktionen.

diagram som visar elspotpriser i Sverige per elprisområde

Figur: Elspotpris Sverige, månadsmedelvärden, nov 2011-feb 2022, SEK/MWh. Källa: SKM Market Predictor

Länk till rapporten

Energiindikatorer 2022

Via länken finns också Energiindikatorer i siffror 2022. När du klickar på "Ladda ned" kan du välja mellan två dokument. En av länkarna presenterar siffror i excel-fil.

Äldre rapporter i Energimyndighetens webbshop

Energiindikatorer 2021

Energiindikatorer 2020

Energiindikatorer 2019

Energiindikatorer 2018, ny indikator som kartlägger skatter och subventioner till olika elproduktionsslag.

Energiindikatorer 2017 (inget tema)

Energiindikatorer 2016 (inget tema)

Energiindikatorer 2015 (tema: jämställdhet)

Energiindikatorer 2014 (tema: trygg energiförsörjning)

Energiindikatorer 2013 (tema: transport)

Energiindikatorer 2012 (tema: bioenergi)

Energiindikatorer 2011 (tema: energieffektivisering)

Energiindikatorer 2010 (inget tema)

Energiindikatorer 2009 (tema: EU:s mål för områdena klimat, förnybar energi och energieffektivisering)

Energiindikatorer 2008 (tema: förnybar energi)

Energiindikatorer 2007 (tema: trygg energiförsörjning)

Energiindikatorer 2006 (tema: oljeanvändning)

Energiindikatorer 2005 (tema: energianvändning)

Energiindikatorer 2004 (tema: fjärrvärmemarknaden, naturgasmarknaden)

Energiindikatorer 2003 (tema: elmarknadens utveckling)

Energiindikatorer 2002 (inget tema)