Energiindikatorer

I den årliga rapporten Energiindikatorer följer Energimyndigheten upp flera energipolitiska mål. Bland annat går det att läsa hur andelen förnybar energi, energiintensitet och fossil andel utvecklat sig. Tillhörande statistik samlas i Energiindikatorer i siffror (excel) och publicering i maj/juni varje år.

I Sverige har den fossila andelen av energitillförseln har minskat stadigt, från 46 procent 1983 till 21 procent under 2018. Den procentuella minskningen har varit störst inom fjärrvärmeproduktionen sedan 80-talet, följt av kategorierna bostäder och service.

I transportsektorn finns den högsta andelen fossila bränslen, men det är också den sektor som under de senaste tio-femton åren snabbast ställt om från fossila bränslen till andra alternativ.  

Användning av fossila bränslen i förhållande till total energianvändning (inklusive förluster) inom olika sektorer, 1983–2018, procent.jpg

Användning av fossila bränslen i förhållande till total energianvändning (inklusive förluster) inom olika sektorer, 1983–2018, procent. Källa: Energimyndigheten och SCB.

Andelen förnybart i transportsektorn fortsätter att öka

Sveriges transportsektor använder allt mer förnybar energi. Under 2018 uppgick andelen till 22,9 procent för inrikes transporter. Detta är en ökning från 20,8 procent under 2017. Ökningen av förnybar energi kan förklaras med att:

  • reduktionsplikten infördes den 1 juli 2018 och ledde till en ökad låginblandning av biodrivmedlen HVO och FAME. HVO utgör över hälften av den förnybara energianvändningen i transportsektorn.
  • kategorierna övriga flytande biobränslen (BioETBE, bionafta, biobensin) och elanvändning i vägtrafiken har lyfts in i statistiken i årets uppföljning.

Andel förnybara drivmedel i förhållande till total mängd drivmedel i inrikes transporter utifrån energiinnehåll, 2005–2018.jpg

Figuren visar andel förnybara drivmedel i förhållande till total mängd drivmedel i inrikes transporter utifrån energiinnehåll, 2005–2018
Anmärkning: Tidsserien har reviderats på grund av revideringar i de årliga energibalanserna. Källa: Energimyndigheten.

Länk till rapporten

Här hittar du rapporten Energiindikatorer 2020

Här hittar du Energiindikatorer i siffror 2020. När du klickar på "Ladda ned" erbjuds du välja mellan två dokument. Ett av de presenterar siffror i excel-fil.

Äldre rapporter i Energimyndighetens webbshop

Energiindikatorer 2019

Energiindikatorer i siffror 2019. När du klickar på "Ladda ned" erbjuds du välja mellan två dokument. Ett av de presenterar siffror i excel-fil.

Energiindikatorer 2018, ny indikator som kartlägger skatter och subventioner till olika elproduktionsslag.

Energiindikatorer 2017 (inget tema)

Energiindikatorer 2016 (inget tema)

Energiindikatorer 2015 (tema: jämställdhet)

Energiindikatorer 2014 (tema: trygg energiförsörjning)

Energiindikatorer 2013 (tema: transport)

Energiindikatorer 2012 (tema: bioenergi)

Energiindikatorer 2011 (tema: energieffektivisering)

Energiindikatorer 2010 (inget tema)

Energiindikatorer 2009 (tema: EU:s mål för områdena klimat, förnybar energi och energieffektivisering)

Energindikatorer 2008 (tema: förnybar energi)

Energiindikatorer 2007 (tema: trygg energiförsörjning)

Energiindikatorer 2006 (tema: oljeanvändning)

Energiindikatorer 2005 (tema: energianvändning)

Energiindikatorer 2004 (tema: fjärrvärmemarknaden, naturgasmarknaden)

Energiindikatorer 2003 (tema: elmarknadens utveckling)

Energiindikatorer 2002 (inget tema)