Med publikationen Energiläget och statistiksamlingen Energiläget i siffror får du en samlad bild över läget och utvecklingen på energiområdet i Sverige. Statistiken presenteras i form av historiska tidsserier och ger en bild över utvecklingen ända tillbaka till 1970-talet.

Under 2018 hade Sverige en total slutlig energianvändning på 373 TWh. Av detta använde industrisektorn 141 TWh och sektorn för bostäder och service 147 TWh, vilket motsvarar knappt 40 procent vardera av den totala slutliga energianvändningen. Transportsektorn stod för en energianvändning på 84 TWh.

Total tillförd energi 2018, TWh

Den totala tillförseln av energi 2018 var 552 TWh. Skillnaden mellan tillförd och använd energi består till stor del av förluster i omvandling och överföring. Kärnbränsle står för den enskilt största delen av den tillförda energin, men där försvinner runt 64 procent av energin som förluster i processen. Biobränslen samt råolja och petroleumprodukter kommer på andra respektive tredje plats över den tillförda energin.

Rapporten i sin helhet går att ladda ned i vår webbshop.

Energiläget i siffror 2021 (Excel).

Kontaktperson:

016-544 20 70
016-544 22 54

 

 • I Energiläget hittar du statistik om

  • - total energitillförsel och total energianvändning.
  • - energianvändning och energipriser inom användarsektorerna bostäder och service, industri och transport.
  • - produktion, användning och priser för elmarknaden, fjärrvärmemarknaden, biobränslemarknaden, inklusive biodrivmedel, samt marknaden för de fossila bränslena.

  • Energiläget 2020 innehåller även ett avsnitt om energiläget i världen med statistik över bland annat global energitillförsel och energianvändning.

  • Energiläget 2019 - en översikt ger en översiktlig och komprimerad bild av energiområdet i Sverige.
  • Energiläget i siffror 2020 utkommer varje år under första kvartalet och samlar statistiken i Excelformat. Vartannat år kompletteras statistiken med publikationen Energiläget där figurer och analyser presenteras över användning och tillförsel av energi, energipriser, energimarknader och bränslemarknader liksom aktuell energipolitik. Här hittar du all samlad statistik för Energiläget uppdelat på år.
 • 3 filmer om energiläget