Med publikationen Energiläget och statistiksamlingen Energiläget i siffror får du en samlad bild över läget och utvecklingen på energiområdet i Sverige. Statistiken presenteras i form av historiska tidsserier och ger en bild över utvecklingen ända tillbaka till 1970-talet.

 

För 2016 låg industrisektorn och sektorn för bostäder och service på 142 respektive 146 TWh, vilket motsvarar knappt 40 procent vardera av den totala slutliga energianvändningen. Transportsektorn stod för en energianvändning på 87 TWh. Se figuren nedan.

Total slutlig användning per sektor 2016

Kärnbränsle står för den största delen av den tillförda energin men där 64 procent av energin försvinner som förluster i processen. Biobränslen och råolja (och petroleumprodukter) kommer på andra respektive tredje plats över den tillförda energin. Se figuren nedan.

Total tillförd energi 2016

I Energiläget hittar du statistik om:

  • total energitillförsel och total energianvändning.
  • energianvändning och energipriser inom användarsektorerna bostäder och service, industri och transport.
  • produktion, användning och priser för elmarknaden, fjärrvärmemarknaden, biobränslemarknaden, inklusive biodrivmedel, samt marknaden för de fossila bränslena.

Energiläget innehåller även ett avsnitt om energiläget i världen med statistik över bland annat global energitillförsel och energianvändning.

Energiläget i siffror utkommer varje år under första kvartalet och samlar statistiken i Excelformat. Vartannat år kompletteras statistiken med publikationen Energiläget där figurer och analyser presenteras över användning och tillförsel av energi, energipriser, energimarknader och bränslemarknader liksom aktuell energipolitik.

Kontaktperson: Lars Nilsson