Med publikationen Energiläget och statistiksamlingen Energiläget i siffror får du en samlad bild över läget och utvecklingen på energiområdet i Sverige. Statistiken presenteras i form av historiska tidsserier och ger en bild över utvecklingen ända tillbaka till 1970-talet.

Under 2017 hade Sverige en total slutlig energianvändning på 378 TWh. Av detta använde industrisektorn 143 TWh och sektorn för bostäder och service 146 TWh, vilket motsvarar knappt 40 procent vardera av den totala slutliga energianvändningen. Transportsektorn stod för en energianvändning på 88 TWh.

Energianvändning i tre användarsektorer.jpg

 

Total tillförd energi 2017, TWh

Den totala tillförseln av energi 2017 var 565 TWh. Skillnaden mellan tillförd och använd energi består till stor del av förluster i omvandling och överföring. Kärnbränsle står för den enskilt största delen av den tillförda energin, men där försvinner 64 procent av energin som förluster i processen. Biobränslen samt råolja och petroleumprodukter kommer på andra respektive tredje plats över den tillförda energin.

 

Tillförd och använd energi.jpg

Bild hämtad ur Energiläget 2019 - en översikt. Finns att ladda ned i vår webbshop.

Kontaktperson: Elin Grahn

 • I Energiläget hittar du statistik om

  • total energitillförsel och total energianvändning.
  • energianvändning och energipriser inom användarsektorerna bostäder och service, industri och transport.
  • produktion, användning och priser för elmarknaden, fjärrvärmemarknaden, biobränslemarknaden, inklusive biodrivmedel, samt marknaden för de fossila bränslena.

  • Energiläget innehåller även ett avsnitt om energiläget i världen med statistik över bland annat global energitillförsel och energianvändning.

  • Energiläget i siffror utkommer varje år under första kvartalet och samlar statistiken i Excelformat. Vartannat år kompletteras statistiken med publikationen Energiläget där figurer och analyser presenteras över användning och tillförsel av energi, energipriser, energimarknader och bränslemarknader liksom aktuell energipolitik.
 • 3 filmer om energiläget