Energimyndigheten redovisar statistik över priser för ett antal olika energivaror; el, naturgas, trädbränslen, torv, fjärrvärme och villaolja. Statistiken inkluderar också avtalstyper och antal leverantörsbyten för el.

Elpriset består förenklat av två delar, dels priset för den nättjänst som behövs för överföring av el, och dels priset för elen som används. Kunden kan välja elleverantör och avtalsform. Priser för elnät och elhandel redovisas i figurerna nedan. Utöver detta tillkommer också elskatt och moms.

Genomsnittliga elnätspriser (exklusive moms) 1 januari 2000-2017, öre per kWh, löpande priser

 

Elnätspriserna har stigit varje år sedan år 2000 för samtliga typkunder som redovisas i figuren ovan. De genomsnittliga elhandelspriserna för en villa med elvärme fördelat på olika avtalstyper var som högst mellan 2010 och 2012 för att sedan sjunka åren därpå.

Genomsnittliga elhandelspriser för hushållskunder med en villa med elvärme, öre per kWh (exklusive elskatt och moms), löpande priser

Andelen kunder som väljer anvisat avtal minskar år för år medan kunder som väljer rörligt pris ökar. Andelen som har rörligt överstiger nu 50 procent.

Fördelning av kunder efter avtalstyp

Kontakt: Lars Nilsson