Energimyndigheten publicerar två gånger om året en kortsiktsprognos över Sveriges energianvändning och energitillförsel. Huvudsyftet med kortsiktsprognoserna är att verka som underlag till Finansdepartementets prognoser över skatteintäkter. Nedan finner du en summering för varje sektor.

För perioden 2017–2021 väntas den totala tillförseln och användningen av energi i Sverige minska från 600 till 584 terawattimmar (TWh), medan den totala slutliga energianvändningen väntas öka från 375 TWh till 379 TWh.

El från kärnkraft minskar

 Anledningen till att energitillförseln minskar är att kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och 2 är planerade att stängas ned under prognosåren. Vid elproduktion från kärnkraft är förlusterna större än exempelvis från vindkraft.

Kärnkraftsproducerad el minskar med 13 TWh mellan 2017 och 2021. Under samma period väntas dock vindkraften öka med 14 TWh. Dessutom väntas exporten av el att öka något till 2021.

Figur 1: Sveriges totala energitillförsel 2017, samt prognos för åren 2018-2021, TWh

Figur 2: Sveriges totala energianvändning 2017, samt prognos för åren 2018–2021, TWh

Sveriges totala energianvändning 2017, samt prognos för åren 2018–2021, TWh.png

 

Sammanfattning sektorernas energianvändning

 • Bostäder och service

  • Energianvändningen väntas öka från 141 TWh 2017 till 147 TWh år 2021.
  • Den största ökningen beror på att prognosåren antas bli normalvarma och därmed kräva mer energi för uppvärmning. 
  • 2017 var drygt sju procent varmare än normalt och därför var uppvärmningsbehovet lägre.
  • En marginell ökning av energibehovet inom sektorn kommer från uppvärmning av nya bostäder. Trenden inom sektorn visar på en ökad el- och fjärrvärmeanvändning, en konstant biobränsleanvändning och en minskning i användningen av fossila bränslen.

  Figuren nedan visar energianvändningen i bostäder och service mm 2017 samt prognos för åren 2018–2021, TWh

  Kortsiktsprognosen Bostäder Service 2017-2021.png

   

 • Industrisektorn

  • Energianvändning väntas öka marginellt under prognosåren från 138 TWh 2017 till 139 TWh år 2021.
  • Energimyndigheten har under hösten utvärderat och förändrat metodiken för prognoserna av energianvändningen i industrisektorn.
  • De nya prognosmodellerna utgår från de historiska trenderna av industrins energianvändning.

  Figuren nedan visar energianvändningen i industrin 2017 samt prognos för åren 2018–2021, TWh

  Kortsiktsprognosen Industri 2017-2021.png

 • Transportsektorn

  • Energianvändning väntas vara stabil runt 134 TWh under prognosperioden.
  • I prognosen för inrikes transporter sker en minskning till följd av högre bränslepriser och en mer effektiv bilpark.
  • Inom utrikes transporter sker en ökning till följd av bland annat att antalet passagerare inom flygtrafiken blir allt fler.
  • Reduktionsplikten förväntas driva på användningen av låginblandad HVO då drivmedelsleverantörerna vill säkerställa att de klarar reduktionsnivåerna.

  Figuren nedan visar energianvändningen i transportsektorn (inrikes och utrikes) 2017 samt prognos för åren 2018-2021, TWh

  Kortsiktsprognosen Transport 2017-2021.png