Energimyndigheten publicerar två gånger om året en kortsiktsprognos över Sveriges energianvändning och energitillförsel. Huvudsyftet med kortsiktsprognoserna är att verka som underlag till Finansdepartementets prognoser över skatteintäkter. Nedan finner du en summering för varje sektor.

I Kortsiktsprognosen bedömer vi energianvändningen fyra år framåt. Prognosen görs på årsbasis, och ska inte användas för att göra bedömningar över effektläget i Sverige.

För perioden 2019–2022 väntas den totala tillförseln och användningen av energi i Sverige minska från 550 till 525 terawattimmar (TWh). Det beror främst på att kärnkraften minskar och därmed minskar också de stora energiförluster som uppstår vid kärnkraftens elproduktion

Utbyggnad bidrar till ökad vindkraft och solel

Prognosen visar en kraftig utbyggnad av vindkraft de kommande åren, från 16,6 TWh 2018 till 38 TWh 2022. Solel ökar också kraftigt, om än från låga nivåer, från 0,4 TWh 2018 till 1,7 TWh 2022, vilket innebär att den väntas växa snabbare än vad det tidigare har bedömts.

Figur: Sveriges totala energianvändning 2018, samt prognos för åren 2019–2022, TWh

Figur: Sveriges totala energianvändning 2018, samt prognos för åren 2019–2022, TWh

Sammanfattning sektorernas energianvändning

  • Inom sektorn bostäder och service väntas energianvändningen minska med 0,5 TWh under prognosperioden och hamna på drygt 146 TWh år 2022. Både el- och fjärrvärmeanvändningen ökar något, medan eldningsoljor och fasta biobränslen minskar under perioden.

  • Industrisektorns energianvändning bedöms minska från 142 TWh 2018 till 141 TWh 2019, för att därefter öka igen till 142 TWh 2022. Biobränsle bedöms öka med drygt 1 TWh till 2022, vilket är den största ökningen av alla energibärare inom industrin.

  • I transportsektorn visar prognosen en ökning av den totala energianvändningen för transportsektorn, främst för utrikes transporter. Mängden biodrivmedel väntas öka med 1 TWh från 2018 till 2022, vilket beror på ökade krav på inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel.