Energimyndigheten publicerar två gånger om året en kortsiktsprognos över Sveriges energianvändning och energitillförsel. Huvudsyftet med kortsiktsprognoserna är att verka som underlag till Finansdepartementets prognoser över skatteintäkter. Nedan finner du en summering för varje sektor.

I kortsiktsprognosen bedömer vi energianvändningen fram till 2023. Prognosen görs på årsbasis, och ska inte användas för att göra bedömningar över effektläget i Sverige.

Vindkraft och solel ökar

Enlig prognosen minskar den totala tillförseln och användningen av energi i Sverige från 556 till 525 terawattimmar (TWh) mellan 2018 och 2023. Det beror främst på att kärnkraften minskar och därmed minskar också de stora energiförluster som uppstår vid kärnkraftens elproduktion.

Enligt prognosen ökar vindkraften kraftigt de kommande åren, från 20 TWh 2019 till 43 TWh 2023. Solel ökar också starkt, om än från låga nivåer. Bedömningen är att solel kommer att öka från 0,4 TWh 2018 till 3,0 TWh 2023.

Pandemin leder till minskad energianvändning

2020 väntas den totala energianvändningen sjunka till 508 TWh. Huvudorsaken är effekter av covid-19 som lett till minskad energianvändning, framför allt inom transporter och industri.

Sveriges totala energianvandning 2018 samt prognos for 2019–2023.jpg

Sveriges totala energianvändning 2018, samt prognos för åren 2019–2023, TWh

Sammanfattning sektorernas energianvändning

I transportsektorn visar prognosen en minskning av transporter för alla trafikslag på grund av covid-19, främst under 2020 och 2021. Energianvändningen inom inrikes transporter väntas minska från 84 TWh 2018 till 74 TWh 2020 och återhämtar sig därefter till knappt 83 TWh 2023.

Industrisektorns energianvändning bedöms minska från 141 TWh 2018 till 134 TWh 2020. Det beror till största del på minskad användning av el och biobränsle till följd av covid-19. Energianvändningen ökar sedan successivt till 142 TWh 2023.

Inom sektorn bostäder och service m.m. prognostiseras ingen påverkan av covid-19 för sektorn som helhet. Energianvändningen väntas minska marginellt och hamna på knappt 147 TWh år 2023.