Vartannat år tar Energimyndigheten fram långsiktiga scenarier över energianvändning och energitillförsel. Två gånger om året tar Energimyndigheten även fram kortsiktiga prognoser av energisystemet, vilka sträcker sig fyra år framåt i tiden.

Flera av de långsiktiga scenarierna tas fram som ett underlag till den klimatrapportering som Sverige gör till EU. Huvudsyftet med kortsiktsprognoserna är att verka som underlag till Finansdepartementets prognoser över skatteintäkter. Analyserna i de kortsiktiga prognoserna kan skilja sig något från analyserna i de långsiktiga scenarierna då olika metoder och indata används i uppdragen.

 

I kortsiktsprognosen beskriver vi energianvändningen fram till 2024. Prognosen görs på årsbasis, och ska inte användas för att göra bedömningar över effektläget i Sverige. Sommaren 2021 tas endast en excelfil fram och ingen ny rapport publiceras.  

Vindkraft och solel ökar

Enlig prognosen minskar den totala tillförseln och användningen av energi i Sverige från 542 till 528 terawattimmar (TWh) mellan 2019 och 2024. Det beror främst på att produktionen från kärnkraften minskar och därmed minskar också de stora energiförluster som uppstår vid kärnkraftens elproduktion.

Enligt prognosen ökar vindkraften kraftigt de kommande åren, från 20 TWh 2019 till 46 TWh 2024. Solel ökar också starkt, om än från låga nivåer. Bedömningen är att solel kommer att öka från 0,7 TWh 2019 till 3 TWh 2024. Till följd av den ökade förnybara elproduktionen kommer även Sveriges elexport fortsätta öka. 

Pandemin leder till minskad energianvändning

Till följd av pandemin ser vi år 2020 en nedgång i energianvändningen till 499 TWh. Energianvändningen har minskat framför allt inom transporter och industri. Energianvändningen förväntas återhämta sig gradvis fram till 2024.

Sveriges totala energianvändning.svg

Figur 1 Sveriges totala energianvändning 2019 samt prognos för åren 2020–2024, TWh 

Sammanfattning av sektorernas energianvändning

I transportsektorn visar prognosen att energianvändningen väntas ligga på en lägre nivå på grund av covid-19, främst under 2020 och 2021, för att sedan återhämta sig. Energianvändningen inom inrikes transporter väntas minska från 83 TWh 2019 till 79 TWh 2020 och återhämtar sig därefter till 83 TWh 2024. 

Industrisektorns energianvändning bedöms minska från 142 TWh 2019 till 140 TWh 2020. Det beror till största del på minskad el- och koksanvändning. Energianvändningen förväntas öka successivt till drygt 145 TWh 2024. 

Inom sektorn bostäder och service med flera prognostiseras ingen påverkan av covid-19 för sektorn som helhet. Energianvändningen väntas öka marginellt från 144 TWh 2019 och landa runt 146 TWh år 2024.