Energimyndigheten publicerar två gånger om året en kortsiktsprognos över Sveriges energianvändning och energitillförsel. Huvudsyftet med kortsiktsprognoserna är att verka som underlag till Finansdepartementets prognoser över skatteintäkter. Nedan finner du en summering för varje sektor.

För perioden 2018–2022 väntas den totala tillförseln och användningen av energi i Sverige minska från 605 till 582 terawattimmar (TWh), medan den totala slutliga energianvändningen väntas öka från 375 TWh till 380 TWh.

El från kärnkraft minskar och el från vindkraft ökar

Anledningen till att energitillförseln minskar är att kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och 2 planeras att stängas ned under prognosåren. Vid elproduktion från kärnkraft räknas förlusterna vara större än vid exempelvis elproduktion från vindkraft, vilket ger en lägre energitillförsel.

Kärnkraftsproducerad el väntas minska med 16 TWh mellan 2018 och 2022. Under samma period väntas dock vindkraften öka med 20 TWh. Dessutom väntas exporten av el att öka något till 2022.

Figur 1: Sveriges totala energitillförsel 2018, samt prognos för åren 2019–2022, TWh.

Figur 2: Sveriges totala energianvändning 2018, samt prognos för åren 2019–2022, TWh.

Sammanfattning sektorernas energianvändning

 • Bostäder och service

  • Energianvändningen väntas öka från 143 TWh 2018 till 146 TWh år 2022.
  • Den största ökningen beror på att prognosåren antas bli normalvarma och därmed kräva mer energi för uppvärmning. 
  • 2018 var nästan sju procent varmare än normalt och därför var uppvärmningsbehovet lägre.
  • En marginell ökning av energibehovet inom sektorn kommer från energibehovet i nya bostäder. Trenden inom sektorn visar på en ökad el- och fjärrvärmeanvändning, en konstant biobränsleanvändning och en minskning i användningen av fossila bränslen.

  Figuren nedan visar energianvändningen i bostäder och service mm 2018 samt prognos för åren 2019–2022, TWh

   

 • Industrisektorn

  • Energianvändning väntas öka marginellt under prognosåren från 136 TWh 2018 till 138 TWh år 2022.
  • Den förväntade ökningen beror till stor del på att fasta biobränslen förväntas öka något, framför allt inom massa- och pappersindustrin.
  • Prognosmodellerna för industri utgår från de historiska trenderna av industrins energianvändning.

  Figuren nedan visar energianvändningen i industrin 2018 samt prognos för åren 2019–2022, TWh.

   

 • Transportsektorn

  •  Energianvändning väntas öka något, från 133 TWh 2018 till 135 TWh 2022.
  • Energianvändningen ökar för både inrikes och utrikes transporter men ökningen är störst för utrikes transporter.
  • Inom utrikes transporter väntas utrikes flyg och utrikes sjöfart stå för ungefär lika stor ökning.
  • Reduktionsplikten förväntas driva på användningen av låginblandad HVO då drivmedelsleverantörerna vill säkerställa att de klarar reduktionsnivåerna.

  Figuren nedan visar energianvändningen i transportsektorn (inrikes och utrikes) 2018 samt prognos för åren 2019–2022, TWh.