Vartannat år tar Energimyndigheten fram långsiktiga scenarier över energianvändning och energitillförsel. Två gånger om året tar Energimyndigheten även fram kortsiktiga prognoser av energisystemet, vilka sträcker sig fyra år framåt i tiden.

Flera av de långsiktiga scenarierna tas fram som ett underlag till den klimatrapportering som Sverige gör till EU. Huvudsyftet med kortsiktsprognoserna är att verka som underlag till Finansdepartementets prognoser över skatteintäkter. Analyserna i de kortsiktiga prognoserna kan skilja sig något från analyserna i de långsiktiga scenarierna då olika metoder och indata används i uppdragen.

 

I kortsiktsprognosen beskriver vi energianvändningen fram till 2023. Prognosen görs på årsbasis, och ska inte användas för att göra bedömningar över effektläget i Sverige.

Vindkraft och solel ökar

Enlig prognosen minskar den totala tillförseln och användningen av energi i Sverige från 541 till 525 terawattimmar (TWh) mellan 2019 och 2023. Det beror främst på att kärnkraften minskar och därmed minskar också de stora energiförluster som uppstår vid kärnkraftens elproduktion.

Enligt prognosen ökar vindkraften kraftigt de kommande åren, från 20 TWh 2019 till 42 TWh 2023. Solel ökar också starkt, om än från låga nivåer. Bedömningen är att solel kommer att öka från 0,7 TWh 2018 till 2,5 TWh 2023. Till följd av den ökade förnybara elproduktionen kommer även Sveriges elexport fortsätta öka. 

Pandemin leder till minskad energianvändning

Till följd av pandemin ser vi år 2020 en nedgång i energianvändningen till 498 TWh.  Energianvändningen har minskat framför allt inom transporter och industri. 

Figur 1 Sveriges totala  energianvändning 2019 samt prognos för åren 2020–2023, TWh.jpg

Figur 1 Sveriges totala energianvändning 2019 samt prognos för åren 2020–2023, TWh 

Sammanfattning sektorernas energianvändning

I transportsektorn visar prognosen en minskning av transporter för alla trafikslag på grund av covid-19, främst under 2020 och 2021. Energianvändningen inom inrikes transporter väntas minska från 83 TWh 2019 till 78 TWh 2020 och återhämtar sig därefter till 84 TWh 2023. 

Industrisektorns energianvändning bedöms minska från 142 TWh 2019 till 139 TWh 2020. Det beror till största del på minskad el- och koksanvändning. Energianvändningen ökar sedan successivt till drygt 143 TWh 2023. 

Inom sektorn bostäder och service med flera prognostiseras ingen påverkan av covid-19 för sektorn som helhet. Energianvändningen väntas öka marginellt från 144 TWh 2019 och hamna på knappt 146 TWh år 2023.