Långsiktiga scenarier

Energimyndigheten gör vartannat år långsiktiga scenarier över energisystemet. Scenarierna används bland annat som underlag till Sveriges klimatrapportering men även som underlag till andra analyser och uppdrag.

Energisystemet står inför stora förändringar i syfte att uppnå klimat- och energipolitiska mål. Ett antal trender och drivkrafter påverkar framtidens energisystem och kan påverka både farten och riktningen för energiomställningen. För att öka kunskapen om de utmaningar som omställningen innebär tar Energimyndigheten fram scenariorapporter för att visa på helhetsbilden av energisystemet och möjliga utvecklingsvägar framåt.

Långsiktiga scenarier 2023

Den senaste scenariorapporten publicerades 13 mars 2023. 

 

 

De viktigaste slutsatserna i Scenarier för Sveriges energisystem 2023: