Transportsektorn står idag för en fjärdedel av Sveriges energianvändning och består till största del av fossila bränslen. Sektorns omställning till förnybara biodrivmedel kommer därmed att spela en stor roll i Sveriges förmåga att nå de energi- och klimatmål som finns uppsatta till 2020 samt målet om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030.

Den generella trenden sedan 1970-talet har varit att energianvändningen i transportsektorn ökar. Den utvecklingen fortsatte in på 2000-talet men började minska 2007. De senaste tre åren har energianvändningen ökat igen. Energianvändningen inom transportsektorn låg 2016 på den högsta nivån sedan 2008. Ökningen då sågs främst i utrikes sjöfart och utrikes luftfart.

Slutlig energianvändning i transportsektorn, inrikes, från år 1970 och framåt, TWh

Transportsektorn i Sverige delas upp i fyra olika transportslag: vägtrafik, bantrafik, sjöfart och luftfart. Vägtrafiken står för den överlägset största energianvändningen där bensin och diesel länge varit de vanligaste drivmedlen. På senare år har användningen av förnybar energi vuxit. Detta gäller främst i form av biodrivmedel som blandas in i bensin och diesel, men även alternativa drivmedel som E85, ED95, ren biodiesel och biogas. Ren biodiesel i form av HVO och FAME har ökat explosionsartat de senaste åren. Dessa alternativa drivmedel blir allt vanligare, framför allt i bussar och tunga lastbilar.

Energianvändning för inrikes transporter 2016, fördelat på trafikslag

Andelen elbilar, elbussar och andra laddbara fordon har ökat starkt de senaste åren, och förväntas bli ännu vanligare under de kommande åren. El används även inom bantrafiken som idag är den största elanvändaren inom transportsektorn. Sjöfarten och luftfarten använder i regel fossila eldningsoljor respektive fossilt flygbränsle. Förnybar energi har även börjat användas inom dessa två trafikslag men här ligger vägtrafiken längre fram i utvecklingen.

Andelen biodrivmedel i vägtransporter, åren 2008-2016

andel biodrivmedel i vägtransporter år 2008-2016

 Mer läsning:

Marknaderna för biodrivmedel 2016

Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet

Drivmedel 2018

 

Kontaktperson: Markus Selin