Tillbaka

Jämförelsesida

Enkel tabell

Tabellguide

Modell
Tillverkarens modellbeteckning på den testade modellen.

Testad
Den månad och det år som testet publicerats.

Pris (imed moms)
Priset är ett ungefärligt pris med moms, varierar mellan olika inköpsställen.

Kapacitet
Mängden torr tvätt som ryms i trumman, tillverkarens uppgift. För att minska energiförbrukningen är det bra att tvätta i en fylld maskin.

Program
Tvättmaskinerna är testade med det program för 60 grader bomull som tillverkaren använder på energimärkningen. Två av modellerna använder ett energi- eller ekonomiprogram och en annan använder ett program med ångtvätt.

Energiklass A-G (deklarerad)
För samtliga fyra tvättmaskiner stämmer energimärkningen med testresultaten. Energimärkningen är obligatorisk och gemensam för EU-länderna. Tillverkarna har på frivillig väg, inom ramen för den europeiska branschorganisationen, lagt till ytterligare två klasser A+ och A++ där A++ är effektivast. Detta finns inte reglerat i lag och därför används detta bara i marknadsföringen av tvättmaskiner och inte på energimärkningen. Testet visar att alla modellerna drar mindre energi än vad som krävs för A, tre marknadsförs som A+ och en som A++. Viktigt att också jämför energiförbrukningen per tvätt.

Energiförbrukning/tvätt
Elförbrukningen per tvätt med fylld maskin. Hur ofta du tvättar påverkar den årliga förbrukningen. Först anges den förbrukning som mätts upp vid provningen, därefter den uppgift tillverkaren anger på energimärkningen.

Tvätteffektivitetsklass (A-G)

Visar hur bra maskinen tvättar, på en skala från (A-G). De testade modellerna är alla märkta med tvättklass A. Whirlpool har i detta test halkat över i klass B, men kan fortfarande deklarera tvättklass A eftersom avvikelsen är inom tillåtna gränsvärden. Skillnaden mellan tvättklass A och B är liten och båda ger mycket ren tvätt.

Sköljeffektivitet (betyg 1-5)
Hur bra maskinerna sköljer. Skalan går från 1-5, där 5 är bäst. Det finns både olösliga och vattenlösliga ämnen i tvättmedlen och testet visar om tvättmaskinerna kan skölja bort dessa, därför anges två olika betyg. Modellerna i detta test sköljer dåligt. Uppgift om sköljning saknas på energimärkningen. Alla de testade tvättmaskinerna har extra sköljning, men de programmen har inte testats.

Vattenförbrukning/tvätt
Den sammanlagda vattenförbrukningen i liter för huvudtvätten och alla sköljningarna. Först redovisas den förbrukning som mätts upp vid provningen därefter den uppgift tillverkaren själv anger på energimärkningen.

Centrifugeringsklass (A-G)
Hur bra maskinen centriugerar på en skalan från (A-G) till A är bäst. Tillverkarens egen uppgift på energimärkningen.

Restfukt efter centrifugering
Den restfukt som uppmätts vid provningen. Anges i procent, ju lägre siffra desto bättre. Med mindre vatten kvar i tvätten torkar den snabbare och du får lägre elförbrukning om du torkar tvätten i torktumlare.

Centrifugering
Antal varv per minut som tvättrumman snurrar vid centrifugering. Högre varvtal ger oftast torrare tvätt, men trummans storlek och utformning har också betydelse. Tillverkarens egen uppgift.

Hanterbarhet (betyg 1-5)
Visar hur enkla eller svåra tvättmaskinerna är att använda. Skalan går från 1-5, där 5 är bäst. Alla testade tvättmaskiner har fått betyg 2. Testet visar att programvreden är svåra att greppa, att programpanelerna har text på engelska och/eller mer eller mindre svårtolkade symboler. Alla utom LG har runda grepp på handtaget till luckan och/eller tvättmedelsfacket. Whirlpool och LG har en lucka där det krävs mycket kraft att stänga den och luckan på Electrolux är svår att både öppna och stänga. För LG och Samsung krävs det ett verktyg för att öppna luckan till renssilen och Whirlpool har en renssil som sitter dold under listen.

Programtid
Hur lång tid tvättprogrammet 60 grader bomull tar. Anges i timmar och minuter. En lång programtid sliter mer på kläderna och det kan vara obekvämt för den som vill hinna tvätta flera omgångar på kort tid.

Buller
Ljudeffektnivån mäts i decibel, dB(A) vid tvätt och centrifugering. Beskiver det ljud som tvättmaskinen avger, vilket gör det lätt att jämföra olika modeller. En höjning med 10 dB(A) uppfattas som en fördubbling. Inte bara antal decibel, utan även ljudets karaktär har betydelse för om det upplevs som störande eller inte. De flesta tillverkare anger buller på energimärkningen, det är dock frivilligt.

Yttermått (bredd x djup x höjd)
Bredden x djupet x höjden i centimeter. Tänk på att lägga till några centimeter på djupet för att få plats för avloppsslangen och andra anslutningar.

Generalagent

Namnet på tiillverkaren eller importören av den testade modellen.

Webbadress
Tillverkarens/generalagentens egen webbplats.